Coğrafiya və təbii resurslar

2018, №2

 

Fiziki coğrafiya

Tağıyeva Y.N., Cavadzadə Z.N., Abdullayev  E.Ə. – Məhsuldar qatda (Suraxanı lay dəstəsi) gil mineralları və onların paleoiqlimdə əhəmiyyəti

Səfərov S.H., Dadaşova F.S. – Abşeron yarımadasında havanın maksimal və minimal temperaturlarının dəyişmə tendensiyasının qiymətləndirilməsi

Xəlilov H.A.Alməmmədli M.G. – Talış dağlıq bölgəsinin ekogeomorfoloji şəraitinə relyef amilinin təsiri

Tarixazər S.Ə. – Böyük Qafqaz vilayətinin CİS əsasında kompleks morfometrik analizi

Rəhimov M.K., Hadıyev Y.S., Talıbova F.Z. – Naxçıvan MR-də atmosfer yağıntılarının mövsümi kəmiyyətlərinin  çoxillik dəyişmələri

Rüstəmov Q.İ., İsayev A.N. – Şirvan düzü təsərrüfat sistemlərinin təşkili və idarəolunmasına ekogeokimyəvi şəraitin təsiri

Abdullayev R.S., Abuşova S.N. – Acınohur-Ceyrançöl alçaqdağlığı relyefinin morfometrik təhlili

Mehbaliyev M.M. – Dağ geomorfosistemləri rekreasiya potensialının morfometrik   qiymətləndirilməsi (Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinin timsalında)

İsmayılov R.A.Abdullayev Ş.N., Nəsirov E.H., Əliyeva X.Ə., Xıdırova P.İ.,  Qəribli Q.N. – Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən bulaqlar və onların hidroekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi

Süleymanov M.F. – Gəncə-Qazax regionunda külək rejiminin çoxillik dəyişmə xüsusiyyətləri və onun aviasiya uçuşlarına təsirinin qiymətləndirilməsi

İmanova G.Ə. – Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazi torpaqlarının morfogenetik xüsusiyyətləri və torpaq örtüyünün tərkibi

Qəribova İ.Ə. – Atmosfer yağıntılarının fiziki-kimyəvi göstəricilərinin xəritələşdirmə xüsusiyyətləri

İnsan coğrafiyası

İmrani Z.T., Rəhimov Y.R. – Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun davamlı inkişafında yeni ekoturizm obyektlərinin rolu

F.R.Bağırova – Gəncə-Daşkəsən Sənaye qovşağının formalaşmasında aqrar-sənaye kompleksinin rolu

Ekocoğrafiya

Əliyev Ə.A. – Naxçıvan MR-in ekocoğrafi problemləri və mühafizə tədbirləri

Tarixi coğrafiya

Haqverdiyev A.T., Abbasova M.A., Kərimov B.B. – Qədim türk dünyasının ortaq dəyərlərinin coğrafiyası

Coğrafi təhsil

Ələkbərova S.O. – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində təhsil islahatları və coğrafiya fənninin tədrisinin təşkili problemləri

Avrasiya CİS konfransı 2018

Yağçı C., İscan F. – Corine və Landsat peyk təsvirlərinin köməyi ilə torpaq sahələrinin müvəqqəti dəyişməsinin tədqiqi

Kavazoğlu T., Tonbul H. – Yüksək ayırdetməli peyk şəkillərinin məkan həllinin  inkişafi üçün segmentasiyanın keyfiyət xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

Məlikova E.A., Roqaçev A.F., Mikailsoy F.D. – Suvarma əkinçiliyində kənd təsərrüfatı bitkilərinin su rejiminin idarə olunması üçün geoinformasiya texnologiyaları