Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACINDA YERLƏŞƏN BULAQLAR VƏ ONLARIN HİDROEKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

R.A.İsmayılov, Ş.N.Abdullayev, E.H.Nəsirov, X.Ə.Əliyeva, P.İ.Xıdırova, Q.N.Qəribli

“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutu

 [email protected]

Xülasə. Məqalədə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən bulaqların rejimi təhlil olunmuşdur. Bulaq axımının yayılma xarakteri yeraltı axımın Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının dağlıq zo­nasının mərkəzindən periferiyaya doğru radial istiqamətini göstərir və bu, yerüstü axımın pay­lan­ma­sına tamamilə uyğundur. Bulaqların suynun keyfiyyəti ГОСТ 2874-82. (Вода питьевая)-də nə­zərdə tutulmuş normalara uyğundur. Təhlil nəticəsində bulaqların maksimal sərfi Quba rayonunda (139l/s), minimal sərfi isə Xızı rayonunda (0,02 l/s) müəyyən edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. İmanov F.Ə., Ələkbərov A.B. Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi. Bakı: Mütərcim, 2017, 352 s.
  2. Рустамов С.Г., Kашкай Р.М. Водные ресурсы Азербайджанской ССР. Баку: Элм, 1989, 180 с.
  3. Геология Азербайджана. Том VIII. Гид­рогео­логия и инженерная геология. Баку:“Nafta-Press”, 2008, 380 c.
  4. Hassan Jebreen, Marwan Ghanem. Spring Water Qualitative Assessment in Mountainous Areas, Case Study: Soreq Catchment/Ramallah/West Bank. Journal of Water Resource and Protection, 2015, 7, pp-851-859.
  5. Ibeneme,S.I., Ukiwe,L.N., Essien A.G., Nwag­ba­ra, J.O., Nweze,C.A., Chinemelu,E.S. And Ivonye, C.A. Assessment of the Chemical Characteristics of a Spring Water Source at Ife-Owutu, Ezinihite-Mbaise, South­eastern Nigeria. American Journal of Engineering Re­search (AJER), Volume-02, Issue-10, pp-282-290.
  6. José Barquín and Mike Scarsbrook, Management and conservation strategies for coldwater springs, Aqu­atic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 18, 5, (580-591), (2007).

 

Məqaləni yüklə