Coğrafiya və təbii resurslar

ŞİRVAN DÜZÜ TƏSƏRRÜFAT SİSTEMLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏOLUNMASINA EKOGEOKİMYƏVİ ŞƏRAİTİN TƏSİRİ

Q.İ.Rüstəmov, A.N.İsayev

AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ1143, Bakı, H.Cavid pr. 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə respublikamızın arid ərazilərindən olan Şirvan düzündə aparılan çoxillik elmi təd­qi­qatların məntiqi nəticəsi olaraq ərazidə yayılan aqrolandşaftların coğrafi yerləşmə qa­nuna­uy­ğun­luq­ları müəyyən edilmiş, eyni zamanda, yeni yaradılan aqrolandşaft sahələri sə­ciyələndirilmişdir. Əra­zidə mövcud olan biyan, yerkökü, yerfındığı, yonca, çəltik, taxıl, bostan və s. əkin sahələrindən ibarət ayrı-ayrı aqroandşaftların sahələri hesablanmış və elmi dəlillər əsasında bu təsərrüfat sa­hə­lə­rinin gələcək inkişaf perspektivləri araşdırılmışdır. Tədqiqat zamanı ərazinin ekogeokimyəvi şəraiti­nin aqrolandşaftların təşkili və idarə­olun­masına təsiri müəyyənləşdirilmiş və təkliflər verilmişdir.

 Məqalədə, həmçinin, Şirvan dü­zündə yeni yaradılacaq aqrolandşaftların iqtisadi səmərəliliyi və ya­xın gələcəkdə ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı  inkişafına müsbət töhfələr verə biləcək əkin­çi­lik sahələrinin təsərrüfat əhəmiyyətləri açıqlanmışdır.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan Respublikasının “Milli iqtisa­diyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji Yol Xə­ri­tə­si” Dövlət proqramı, Bakı, 2016, 111 s.
  2. Abduyev M.R. Şirvan düzü torpaqlarının şoran­laşması və onunla mübarizə tədbirləri. Bakı, 2003.
  3. Nağıyev P.Y., İsmətova X.R. və b. Kosmik tə­s­vir­lərin təhlili əsasında Kür Araz düzənliyində kənd tə­sər­rüfatı sahələrinin öyrənilməsi. Azər­bay­can Milli Aero­kosmik Agentliyi, 2006, № 3-4, IX cild.
  4. Qəribov Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının müasir landşaftlarının antropogen trans­forma­si­ya­sı. Bakı, 2011, 299 s.
  5. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y., Məm­mədo­va S.Z. Aqroekologiya. Bakı, Elm, 2010, 551 s.
  6. Salmanov M.A,. İsmayılov N.M., Cəfərov Ə.M. Praktiki aqrobioekologiya. Bakı, Elm -2013, 286 s.
  7. Şəkuri Bəhruz. Azərbaycan torpaqlarının ge­o­kimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı, Elm, 2011, 280 s.
  8. Перельман А.И. Геохимия. Недра, Москва 1989, 511 с.

Məqaləni yüklə