Coğrafiya və təbii resurslar

NAXÇIVAN MR-DƏ ATMOSFER YAĞINTILARININ MÖVSÜMİ KƏMİYYƏTLƏRİNİN  ÇOXİLLİK DƏYİŞMƏLƏRİ

M.K.Rəhimov, Y.S.Hadıyev, F.Z.Talıbova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143 Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə bütün müşahidə dövrü ərzində Naxçıvan MR-də atmosfer yağıntılarının mövsümi kə­miyyətlərinin çoxillik dinamikası tədqiq edilmişdir. Tədqiqat aparılan dövr (1901-2015) ərzində mövsümi yağıntıların fəsillər üzrə təkrarlanma qanunauyğunluqları araşdırılmış, yağıntıların ayrı-ayrı məntəqələr üzrə dəyişmə tendensiyası inteqral əyriləri əsasında qiymətləndirilmiş və fəsillər üzrə ekstremal kəmiyyətləri müəyyən olunmuşdur. Ümumilikdə Naxçıvan MR-də mövsümi at­mos­fer yağıntılarının bu və ya digər dərəcədə azalması müşahidə edilir.

ƏDƏBIYYAT

  1. BMT-nin iqlim dəyişməri üzrə çərçivə konvensiyasına Azərbaycanın III milli məlumatı. Bakı, 2015.
  2. Naxçıvan MR-in coğrafiyası. 2017.
  3. Şıxlınski Ə.M. Атмосферные осадки Азер­байджана. Баку, 1949. 330 с.
  4. С.Г.Сафаров. Современная тенденция из­менения температуры воздуха и атмосферных осадков в Азербайджане. Баку 2000, 299.
  5. Ю.Д. Гадиев. Колебания основных гидро­метеорологических параметров на территории Азербайджана в ХХ столетии. Xəbərər, № 4, 2003.

Məqaləni yüklə