Coğrafiya və təbii resurslar

SUVARMA ƏKİNÇİLİYİNDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİLƏRİNİN SU REJİMİNİN İDARƏ OLUNMASININ GEOİNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI

E.A.Məlikova, A.F.Roqaçev, F.D.Mikailsoy

Xülasə. Məqalədə suvarma dövründə kənd təsərrüfatı bitki­lərinin su rejiminin tənzimlənməsi alqoritmi araşdırılır. Suvarılan sahələrdə, əsasən də kəskin quraqlıq şəraitin­də su rejiminin monitorinqi və tənzimlənməsi üçün ge­niş yayılmış və müəlliflər tərəfindən daha da təkmilləş­dirilmiş GİS sistemlərinin analizindən istifadə edil­miş­dir. Həm Rusiyada, həm də xaricdə aparılmış tədqiqat­ların nəticələri göstərir ki, GİS texnologiyasına əsasla­nan kompüterləşdirilmiş sistemlərdə real vaxt daxilində suvarılan sahələrdə torpaqların rütubətliliyi, tempera­tu­ru və küləyin sürəti ilə bağlı məlumat əldə etmək müm­kündür. Quraqlıq şəraitində bitkilərin su rejmini tən­zim­ləmək üçün istiliyin, duzluluğun və rütubət mübadilə­si­nin müvafiq riyazi modellərinə əsaslanan ilkin analizi­nin aparılmasına ehtiyac vardır. Bu isə, öz növbəsində, GİS sistemlərinin riyazi emal, analiz və təminat seçimi bloklarının yaradılmasını, həm də göstərilən riyazi mo­dellərdən və məlumat bazası strukturundan istifadə et­məklə aqrosenozların inkişafetmə proqnozunun veril­məsini tələb edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Borodychev, V.V., and Lytov, M .N., 2018, System «Analysis – Data Visualization – Decision-Making» Consisting of Irrigation Management Geographic Infor­mation System. Proceedings of Nizhncvolzhskiy agro­u­niversity complex: science and higher vocational edu­cation. 2 (50), pp 37-44.

2. Carvalho, F. P., and Carvalho, F. P., 2006, Agri­cul­ture, pesticides, food security and food safety. En­viron­mental science & policy. 9 (7 – 8), pp. 685-692.

3. Xia, J. and Tang, Z.X., 2011, An environment mo­nitoring system for precise agriculture based on wireless sensor networks. Mobile Ad-hoc and Sensor Networks (MSN), Seventh International Conference on. – IEEE, pp. 28-35.

4. Mikailsoy, F. D., and Pachepsky, Y.A., 2010, Ave­rage concentration of soluble salts in leached soils in­fer­red from the convective-dispersive equation. Irrigation Science, 28 (5), pp. 431–434.

5. Gagarin, A.G., Rogachev, A.F and Melikhova, E.V. 2017,  Parameters for calculating the irrigation regimes of agricultural crops, taking into account the heat and moisture availability of the region. Certificate of state. re­gister. computer software No. 2017620719.

6. Kuznetsov, Yu.V., Rogachev, A.F., Kuznetsova, N.V. and etal, 2014, Patent RU No. 2525610 “Method of cultivating vegetable crops during drip irrigation” .

7. Pronko, N.A., Falkovich, A.S., and Korsak, V.V., 2010, Application of geoinformation technologies for spatial modeling of water-salt regime of irrigated lands of the dry steppe Volga region. Agrarian Scientific Jo­urnal. 9, pp. 13-16.

8. Rogachev, A.F., 2009, Mathematical support of de­cision support system based on GIS-technologies. News of the Nizhnevolzhsk Agro-University Complex: Sci­ence and Higher Vocational Education. 2, pp. 144 – 151.

9. Gagarin, A.G., and Rogachev, A.F. 2010 г. Op­ti­mi­zation of the choice of irrigated sites with interactive cartographic visualization .Certificate of official regis­tration of the computer program № 2010612479

 

Məqaləni yüklə