Coğrafiya və təbii resurslar

ATMOSFER YAĞINTILARININ FİZİKİ-KİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN XƏRİTƏLƏŞDİRMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İ.Ə.Qəribova

Azərbaycan Dövlər Pedaqoji Universiteti

Ü.Hacıbəyli 68, Bakı, Səbayıl

[email protected]

Xülasə. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə müasir dövrün aktual mə­sələ­lə­rindəndir. Bu məqsədlə hər bir dövlət öz ərazisində müvafiq monitorinq sistemi yaradır və fasiləsiz müşahidələrin aparılmasına dair aidiyyəti orqanlara tapşırıqlar verir. Bizim ölkəmizdə  ətraf mühitin və təbii ehtiyatların dövlət monitorinqi sistemini Azərbaycan Respubliukasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (AR ETSN) yaratmış və bu fəaliyyəti digər müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birgə həyata keçirir.

Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti hər il monitorinq müşahidə nəticələrini emal edərək cədvəl, diaqram, histoqramlardan ibarət hesabat şəklində aidiyyəti təşkilatlara çatdırır. Fik­rimizcə, belə məlumatların xüsusi tematik xəritələr şəklində təqdim edilməsi daha məqsədəmüvafiq olardı. Təqdim edilən məqalədə atmosfer yağıntılarının, xüsisi halda 2016-cı ilin fiziki-kimyəvi gös­təriciləri əsasında xəritələşdirilməsi xüsusiyyətləri nümayiş etdirilir.

ƏDƏBIYYAT

  1. AR ETSN Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinin 2016-cı il hesabatı.- Bakı, 2016.- 86 səh.
  2. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatların döv­lət monitorinqinin aparılması qaydaları haqqında Əsas­namə/ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı. No 90, Bakı şəhəri, 1 iyul 2004-cü il.- 19 səh.
  3. Məmmədov Q.Ş., Qocamanov M.H. Geodeziya – kartoqrafiya: coğrafi tədqiqatlarda geodeziya və kar­toqrafiya elminin yeri və əhəmiyyəti// Coğrafiya və tə­bii resurslar. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsər­ləri. Bakı, 2015.-№1. Səh. 109-114.
  4. Qəribova İ.Ə. Xəritə tərtibi qaydalarına əməl edək// Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XIX cild. Bakı-2017. – Səh. 379-384. (həmmüəlliflər: Qocamanov M.H., Talıbov Ə.T.).
  5. Qəribova İ.Ə., Böyük Qafqazın Azərbaycan his­səsində eroziyaya qarşı mühafizə tədbirləri və xə­ri­tə­ləş­dirilməsi //Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası 2017.-№1 – Səh.186-190.
  6. Гарибова И.А. Изучение синоптико – кли­ма­ти­ческих условий в целях восстановления лесов Азер­байджана/ V Международная конференция «Окру­жающая среда и менеджмент природных ресурсов».  1-3 октября 2014. Тюмень. Россия.- С. 83-87. (со­ав­тор Годжаманов М.Г.).
  7. Гарибова И.А. Требования к тематическому содержанию карт охраны природы// Журнал инс­ти­тута географии республики Казахстан. Вопросы ге­ографии и геоэкологии 2018 №1 C.76-80 (соавтор Годжаманов М.Г.).

Məqaləni yüklə