Coğrafiya və təbii resurslar

NAXÇIVAN MR-İN EKOCOĞRAFİ PROBLEMLƏRİ VƏ MÜHAFİZƏ TƏDBİRLƏRİ

Ə.A.Əliyev

AMEA  akad. H.Ə.Əliyev  adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143. Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Naxçıvan Muxtar Respublikası  ərazisinin kəskin iqlim şəraiti, enerji daşıyıcı ehtiyatlarının  qıt­lığı, ölkənin əsas ərazisindən uzaqda yerləşməsi  və 25 ildən artıq Ermənistan tərəfindən blokadada saxlanılması səbəbindən müxtəlif yönümlü xeyli ekoloji problemlərlə üzləşməli olmuşdur.  Bunları nəzərə alaraq məqalədə Azərbaycan Respublikasının xüsusi ərazi vahidliyi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii-coğrafi mühitinin müxtəlif komponentlərində movcud olan ekoloji problemlər və onların həlli yollarından bəhs edilir.

ƏDƏBİYYAT

 1. Babayev S.Y. Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı­nın coğrafiyası. Bakı: Elm, 1999, 298 s.
 2. Budaqov B.Ə. Azərbaycan təbiəti.” İşıq” nəş­riyyatı. Bakı: 1980, 128s.
 3. Budaqov B.Ə. Azərbaycanın təbiət abi­də­ləri. Bakı: “Elm”. 1990, 180s.
 4. Bəktaşı E. Naxçıvanın müalicə bulaqları. Bakı: BDU-nin nəşriyyatı, 1997, 182 s.
 5. Əliyev H.Ə. Həyəcan təbili. Bakı: 2002, 175 s.
 6. Əliyev Ə.A. Orta Araz (Naxçıvan) vi­la­yə­tinin ekocoğrafi problemləri və təbiəti mühafizə tədbirləri. Azərbaycan Respublikasının coğra­fi­ya­sı, III cild s. 368-372.
 7. Xəlilov Ş.B. Azərbaycanın ekocoğrafi prob­lemləri.Bakı: “Nafta-Press” nəşriyyatı, 2006, 160 s.
 8. Göyçaylı Ş. Coğrafiya və coğrafi ekologiyanın problemləri. Bakı. 2004, 267 s.
 9. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycan torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı.  «Elm», 1998, 282 s.
 10. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı. ” Elm”, 2005, 880 s.
 11. www.eco.gov.az
 12. www.stat. gov.az

Məqaləni yüklə