Coğrafiya və təbii resurslar

CORINE VƏ LANDSAT PEYK TƏSVİRLƏRİNİN KÖMƏYİ İLƏ TORPAQ SAHƏLƏRİNİN MÜVƏQQƏTİ DƏYİŞMƏSİNİN TƏDQİQİ

C.Yağçı, F.İscan

Xülasə. Məsafədən öyrənmədə ən çox istifadə olunan əsas məlumat mənbəyi peykdən alınan təsvirlərdir. Hazırda belə məlumatların spektral və fəza həlləri artmışdır və bu, daha geniş sahələrin skan edilməsinə imkan verir. Odur ki, torpaq sahələri siniflərinin dəyişmə prosesinin monitorinq və idarə edilməsini daha asan, tez və qəna­ətlə həyata keçirmək mümkündür. Bu tədqiqat işində Konya vilayəti tədqiqat sahəsi kimi seçilmişdir.1990, 2000, 2006 və 2010-cu illərdə peyk təsvir­lə­rindən və Corine məlumatlarından istifadə edilmişdir. Peyk təsvirlərinin emalında təsnifat metoduna üstünlük verilmişdir. 1990, 2000, 2006 və 2010-cu illər üzrə tor­paq sahələri siniflərinin Landsatla alınmış təsvirlərinin dəqiqliyi, müvafiq olaraq, 72%, 80%, 85% və 90% təş­kil edir. Corine və təsnifat prosesində sənaye, kənd tə­sərrü­fatı, məskunlaşma və başqa sahələrlə bağlı alınmış tor­paqdan istifadə dəyişkənliyi sahə kimi hesablanır və fa­izlə qiymətləndirilir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, Konya vilayətində urbanizasiya prosesi şəhərin şimal, sənayeləşmə isə şimal-şərq istiqamətlərində baş verir.

ƏDƏBİYYAT

1. Ban Y. , Hu H. and Rangel I.M., 2010. Fusion of Quickbird MS and RADARSAT SAR data for urban land-cover mapping: Object-based and knowledge-based approach,Int. J. Rem. Sens., 31 (6) (2010), pp. 1391-1410.

2. Boori M. S., Netzband M. , Choudhary K. and Voženílek V., 2015. Monitoring and modeling of urban sprawl through remote sensing and GIS in Kuala Lumpur, Malaysia., Ecological Processes (2015) 4:15 pp.2-15.

3. Ernsta, C., Verhegghena, A., Bodartb, C., Ma­yauxb, P., de Wasseigec, C., Bararwandikad, A., Begotoe, G., Mbaf, F.E., Ibarag, M. and Shokoh, A.K., 2010. Congo basin forest cover change esti­mate for 1990, 2000 and 2005 by Landsat inter­pretation using an automated object-based pro­ces­sing chain. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci 38, pp.6.

3. Grey WMF, Luckman AJ, Holland D , 2003. Mapping urban change in the UK using satellite ra­dar interferometry. Remote Sens. Environ. 87 pp.16–22.

4. Haack, B.N., 1982. Landsat: A tool for develop­ment. World Dev. 10, pp.899–909.

5. Herold M, Goldstein N, Clarke KC , 2003. The spatio-temporal form of urban growth: measure­ment, analysis and modeling. Remote Sens. Envi­ron. 86 pp.286–302.

6. Hu H. and Ban Y. ,2008, Urban land-cover mapping and change detection with radarsat sar da­ta using neural network and rule-based classi­fi­ers,Int. Arch. Photogram. Rem. Sens. Spatial Info Sci.pp. 37.

7. Khalil R.Z. and ul-Haque S.,2018. InSAR cohe­rence-based land cover classification of Okara, Pa­kistan,Egypt. J. Rem. Sens. Space Sci., 21 ,pp.  23-28.

8. Lillesand, T.M., Kiefer, R.W.  and Chipman, J.W. , 2015. Remote sensing and image interpre­tation. 7th ed. New York, NY: John Wiley & Sons.

9. Mayes, M.T., Mustard, J.F. and Melillo, J.M., 2015. Forest cover change in Miombo Woodlands: Modeling land cover of African dry tropical forests with linear spectral mixture analysis. Remote Sens. Environ.  165, pp.203–215.

10. Mishra, R., Drogen, F. V., Dechant, R., Oh, S., Jeon, N. L., Lee, S.S. and Peter, M., 2017. Protein kinase C and calcineurin cooperatively mediate cell survival under compressive mechanical stress. PNAS 114 (51) pp.13471-13476.

11. Phiri D. and Morgenroth J.,2017. Develop­ments in Landsat Land Cover Classification Met­hods: A Review, Remote Sensing 9 pp.2-25.

12. Scaramuzza, P., Micijevic, E. and Chander, G., 2004. SLC Gap-Filled Products Phase One Met­ho­dology. Landsat Technical Notes.

13. Stow DA and Chen DM, 2002. Sensitivity of multi temporal NOAA AVHRR data of an urba­ni­zing region to land-use/land cover changes and misregistration. Remote Sens. Environ. 80 pp.297–307.

14. Turner, W., Rondinini, C., Pettorelli, N., Mora, B., Leidner, A.K., Szantoi, Z., Buchanan, G.,Dech, S., Dwyer, J., Herold, M., 2015, Free and open-ac­cess satellite data are key to biodiversity con­ser­vation. Biol. Conserv., 182, pp.173–176.

15. Wilson E.H., Hurd J.D., Civco D.L., Prisloe M.P., Arnold C., 2003. Development of a geospa­tial model to quantify, describe and map urban growth. Remote Sens Environ 86 pp.275–285.

16. Woodcock, C.E., Allen, R., Anderson, M., Bel­ward, A., Bindschadler, R., Cohen, W., Gao, F., Goward, S.N., Helder, D. and Helmer, E., 2008. Free access to Landsat imagery, Science 2008,320, pp10-11.

17. Wulder, M.A, White, J.C., Loveland, T.R., Woodcock, C.E., Belward, A.S., Cohen, W.B., Fosnight, E.A.; Shaw, J., Masek, J.G. and Roy, D.P., 2016. The global Landsat archive: Status, consolidation, and direction. Remote Sens. En­viron.185, pp.271–283.

URL1: https://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover, Data of access:18.03.2018

 

Məqaləni yüklə