Coğrafiya və təbii resurslar

Jurnal haqqında

“Coğrafiya və Təbii Resurslar” jurnalının əsas məqsədi müxtəlif coğrafi yanaş­malara (insan, fiziki, təbiət, cəmiyyət, CİS və s.) və problemlərə həsr olunmuş  elmi tədqiqatların nəşrini həyata keçirməkdir. Bu problemlər dünyanın və ya regionların fiziki coğrafi, ekocoğrafi, insan və təsərrüfat resurslarının qiymətləndirilməsi, idarə edilməsi və yerləşdirilməsi ilə bağlı ola bilər.

İnsan və təbiət problemlərinin həllində coğrafi nəzəriyyə və metodologiyanın tətbiqi ilə hər hansı bir mövzuya həsr edilmiş elmi məqalələr jurnala qəbul edilir. Bu, ətraf mühit və ya sosial-iqtisadi tədqiqat üsulları, problemləri və nəticələri, həmçinin insan və təbiət resurslarının idarə edilməsi və yerləşdirilməsi prinsipləri, nəticələri ilə bağlı istiqamətləri əhatə edə bilər. Məqalələr nəşrdən əvvəl rəydən keçirilir.

Jurnalın auditoriyası universitet və kitabxanalar; elmi tədqiqat institutları və cəmiy­yətlər; dövlət və beynəlxalq qurumlar, agentliklər; geoloji və mineral kəşfiyyat şirkət­ləri; parlament və inzibati orqanlar; təbiəti mühafizə təşkilatları; alimlər və doktorantlardır.

Son məqalələr

TÜRYANÇAYIN SU EHTİYATINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN HƏLL VARİANTLARI

  Ə.Ş.Məmmədov, A.Ə.Bayramov,  E.B.Cavadzadə, C.H.Hüseynov “HIDROLOQ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti AZ 1102, Bakı […]

AZƏRBAYCANDA SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏNİN TƏHLİLİ

  M.A.Abduyev Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

AZƏRBAYCANDA KİÇİK TARİXİ ŞƏHƏRLƏR VƏ KREATİV MƏDƏNİ TURİZM MƏHSULLARININ FORMALAŞMASI İMKANLARI (ŞUŞA ŞƏHƏRİ TİMSALINDA)

  V.S.Dərgahov, S.A.Talıbov, Q.V.Məmmədov, İ.F.Nuriyeva [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2023.70.85.013 Xü­la­sə. Mə­qa­lə­də mə­də­ni, tə­bii, […]

BÖYÜK QAFQAZ VİLAYƏTİ ƏHALİSİNİN YAŞAYIŞ KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASINDA MƏŞĞULLUQ PROBLEMİNİN HƏLLİ

  Z.N.Eminov, T.M.Hüseynova Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya […]

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ MƏHƏLLİN OROQRAFİK ŞƏRAİTİNİN VƏ HAVANIN SİRKULYASİYANIN SELƏMƏLƏGƏLMƏDƏ ROLU

  H.L.Nəbiyev, U.R.Tağıyeva, Q.B.Əhmədova Elm və Təhsil nazirliyi, akademik  H.Ə. Əliyev adına […]

Hamısı

Xəbərlər

Jurnalın 2022-ci ildə ilk nömrəsi dərc edilmişdir

“Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalının 2022-ci il üçün ilk nömrəsi işıq üzü […]

“COĞRAFİYA VƏ TƏBİİ RESURSLAR” JURNALININ REDAKSİYA HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

2019-ci il noyabrın 29-da akademik Ramiz Məmmədovun rəhbərliyi ilə “Coğrafiya və təbii […]

“COĞRAFİYA VƏ TƏBİİ RESURSLAR” JURNALI REDAKSİYA HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLİB

2018-ci il dekabrın 4-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin […]

“Müəlliflər üçün qaydalar”da dəyişikliklər

“Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalının redaksiyası tərəfindən məqalə müəllifləri üçün mövcud qaydalarda […]

Hamısı