Coğrafiya və təbii resurslar

QƏDIM TÜRK DÜNYASININ ORTAQ DƏYƏRLƏRININ COĞRAFIYASI

A.T.Haqverdiyev, M.A.Abbasova, B.B.Kərimov

Azərbaycan MEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Azərbaycan, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

Xülasə. Məqalədə bəşər sivilizasiyasına böyük töhfə vermiş türklərin ortaq dəyərləri araşdırılmışdır. Bil­diyimiz kimi, dünyanın dörd bir yanına yayılmış türkləri ortaq mənəvi dəyərlər birləşdirir. Bu də­yərlər bəşəriyyətin bütün tarixi inkişafı ərzində türk xalqlarının coğrafi ərazi baxımdan, etno­mə­dəni, mənəvi dəyərlərinin inteqrasiyası nəticəsində yaranmış dəyərlərdir. Türk dünyasının ortaq də­yər­lə­rinin coğrafiyası aşağıdakı mədəni istiqamətləri əhatə edir: coğrafi-tarixi vəhdət, dil vəhdəti; din vəhdəti; mədəni-mənəvi vəhdət, sosial-iqtisadi vəhdət; milli həmrəylik, adət-ənənə, və s. Bu ba­xım­dan məqalədə bu ortaq dəyərlərin coğrafiyası ayrı-ayrılıqda təhlil edilərək araşdırılır.

ƏDƏBIYYAT

  1. Ağaverdi Xəlil. Türk xalqlarının yaz bayram­ları və Novruz. Bakı, Elm və təhsil, 2013, 248 s.
  2. Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış (islamdan əvvəl və islam dövrü). Bakı: As­po­liqraf, 2009, 210 s.
  3. Erman Altun. Popüler türk kültürünün dünya kültürlerine etkisi ve katkısı // VI Uluslararası türk kül­türü konqresi bildirileri. IV cilt. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara: 2009, səh.15.
  4. Əliyeva R., Məşədiyev Q., Xalıqova R. və b. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik luğəti. 2 cild­də. I c. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 304 s.
  5. Kaşgarlı Mahmud ve Divan-i Lüğat-it Türk. İstan­bul: Toker Yayınları, 1984, 435 s.
  6. Görkəmli ictimai xadim, Xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yu­bi­leyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azər­bay­can filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 25 oktyabr 2015-ci il, Bakı, 2015, 465 s.
  7. Məmmədli Afina. Əhməd Cavad və Türkiyə. Bakı: Elm və Təhsil, 2010, 167 s.
  8. Qiyasəddin Qeybullayev. Qədim Türklər və Er­mənistan. Bakı: 1992, 278 s.
  9. Qumilyov L. N. Qədim türklər. B: Gənclik, 1993, 536 s.
  10. Sumər F. Oğuzlar. Bakı: Yazıcı, 1992, 432 s.

 

Məqaləni yüklə