Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZ VİLAYƏTİNİN CİS ƏSASINDA KOMPLEKS MORFOMETRİK ANALİZİ

S.Ə.Tarixazər

Xülasə. Relyefin rəqəmsal modelinə əsaslanaraq (RRM) ArcСIS paketindən istifadə etməklə Böyük Qafqaz əra­zi­sinin kompleks morfometrik qiymətləndirilməsi apa­rıl­mışdır. Bunun üçün yamacın meyilliyi və dikliyi, elə­cə də yamacların şaquli və üfüqi parçalanma və s. xəritə­ləri tərtib olunmuşdur. Məqalədə müxtəlif geomorfoloji sa­hə­lərdə müasir təhlükəli geoloji proseslərin təzahürü qa­nu­nauyğunluqları əks olunur. Bu göstəricilərin bal qiymət­ləndirilməsi nəticəsində morfometrik gərginlik xəritəsi tərtib edilmişdir. Bu cür landşaft plan­laş­dırıl­ma­sı məq­sədli tədqiqatların vacibliyini əsaslandırır.

ƏDƏBİYYAT

1.Ализаде Э.К., Тарихазер С.А. Оценка экогео­морфологического риска по степени активности морфодинамических процессов в горных геосисте­мах (на примере Азербайджана) //  Геомор­фологи­ческие процессы и их прикладные аспекты». Труды VI Щукинские чтения. 2010. С. 32-33

2.Ализаде Э.К., Тарихазер С.А.  Экзоморфодина­мика рельефа гор и ее оценка (на примере северо-восточного склона Большого Кавказа). Баку: Изд-во «Viktoriya”. 2010. 236 с.

3.Ализаде Э.К., Тарихазер С.А.  Экогеомор­фоло­гическая опасность и риск на Большом Кавказе (в пределах Азербайджана). М.: МаксПРЕСС. 2015. 207 с.

4.Атаев З.В.  Морфометрия рельефа как фактор формирования и пространственной дифференци­а­ции низкогорно-предгорных ландшафтов Северо-Восточного Кавказа. Молодой ученый, № 4 (63). 2014. С. 400-407

5.Гамидова З.А.  Оценка морфодинамической напряженности рельефа селеопасных территорий (на примере южного склона Большого Кавказа). Ав­тореф. канд. дисс. Баку. 2011. 21 с.

6.Кучинская И.Я., Исмайлова А.А.  Роль морфо­метрических особенностей рельефа в формировании современных ландшафтных комплексов юго-вос­точного склона Большого Кавказа // Ученые записки Таврического Национального Университета. Т. 26(65), № 4. География, Симферополь, 2013, с. 97-110

7.Кучинская И.Я., Алекберова С.О., Мамедова Д.С.  Системный анализ рельефа южного склона Большого Кавказа как индикатора эколого-ланд­шафтного потенциала территории // Вестник Баш­кирского Университета. Т. 22, 2017, № 3, с. 717-725

8.Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геомор­фологических исследований. Методология. Москва: Аспект Пресс. 2002. 191 с.

9.Таrixazər S.Ə.  Şərqi Qafqazda ekzodinamik pro­seslərin inkişafının morfostrukturlarla əlaqəsi (Azərbay­can daxilində) // Azərbaycan EA ak.H.Ə.Əliyev adına Cİ 50 ildə. Baki.1995. 33-34 s.

10.Bratt S., Booth B. A Using ArcGIS 3D Analyst. – Redlands : ESRI, 2004. – 374 p.

11.Li Z., Zhu Q., Gold C. Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology. – CRC Press, 2004. – 323 p.

12.Mapping of Quaternary deposits // Geological Survey of Sweden. 2007. – 135 p.

13.McCoy J.  Geoprocessing in ArcGIS. – Redlands : ESRI, 2004. – 363 p.

14.Sanchez P. Using ArcScan for ArcGIS. – Red­lands : ESRI, 2003. – 140 p. 119.

15.Shary P.A., Sharaya L. S., Mitusov A.V. Fun­da­mental quantitative methods of land surface analysis // Geoderma. 2002, 107(1-2) – р. 1-32

 

Məqaləni yüklə