География и природные ресурсы

2024, №1

HİDROLOGİYA

Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov, C.H.HüseynovŞamaxı – Qobustan zonasının dayanıqlı su təminatı sisteminin yaradılması

İQLİM

H.V.MəmmədovaDumanlı günlərin Abşeron yarımadası və ətraf adalarda zaman-məkan üzrə paylanması
A.X.Hacıyev —  Kür-Araz ovalığında təhlükəli atmosfer hadisələrinin müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

LANDŞAFTŞÜNASLIQ

S.M.ZeynalovaXəzər dənizinin qərb sahili morfostrukturlarının landşaft differensasiyasına təsirinin təhlili
M.R.QuliyevBöyük Qafqazın şimal-şərq yamacı geokomplekslərinin formalaşmasının elmi-metodiki əsasları
Ş.S.AmanovaŞəhər və şəhərətrafı landşaftlarında kənd təsərrüfatının tədqiqi
А.А.Lukaşov, S.Ə.TarixazərAzərbaycanda səhralaşma proseslərinin inkişafina təbii və antropogen amillərin təsirinin təhlili (Muğan düzünün timsalında)

İNSAN COĞRAFİYASI

İ.İ.ƏləskərzadəLənkəran-Astara iqtisadi rayonunda bitkiçiliyin inkişafina təsir göstərən təbii və iqtisadi amillərin rolu
F.R.BağırovaDaşkəsən rayonunda sənayenin müasir vəziyyəti
H.M.TahirovaGəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunun kəndləri və kənd əhalisinin məskunlaşması
E.A.CəbrayılovŞahdağ Milli Parkının bufer zonasında sosial-iqtısadi vəziyyətin təhlili: Quba rayonunun timsalında
E.A.BayramovMil-Muğan iqtisadi rayonunda kənd məskunlaşması və inkişaf istiqamətləri

XƏZƏR DƏNİZİ

Ə.S.Əliyev, H.İ.Əhmədov, İ.M.Zeynalov, D.H.SüleymanlıXəzər dənizinin səviyyə dəyişmələrinin Azərbaycan sahil zonasının ekoloji vəziyyətinə təsiri

EKOCOĞRAFİYA

Ə.A.ƏliyevMeşə yanğınlarının təbii formalaşma xüsusiyyətləri
E.S.SultanovXəzər dənizinin səviyyə tərəddüdünün Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı düzənliklərinin sahil zonalarında yaratdığı ekoloji problemlər

COĞRAFİ FİKİR TARİXİ

T.H.İsmayılovaQarabağın coğrafi tədqiqi tarixindən