Coğrafiya və təbii resurslar

DAŞKƏSƏN RAYONUNDA SƏNAYENİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

F.R.Bağırova

Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə ş., AZ2000, H.Ə.Əliyev pr. 429,

[email protected]

DOI: 10.59423/gnr.2024.10.46.008

X ü l a s ə

Re­gi­on­la­rın tə­bii-coğ­ra­fi şə­rai­ti və tə­bii eh­ti­yat po­ten­sia­lın­dan sə­mə­rə­li is­ti­fa­də edil­mə­si va­cib və­zi­fə­dir. Bu is­ti­qa­mət­də təd­bir­lə­rin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si öl­kə­nin so­si­al-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fın­da re­gi­on­la­rın pa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na kö­mək et­miş olur. Daş­kə­sən ra­yo­nu Azər­bay­ca­nın me­tal fay­da­lı qa­zın­tı­la­rı ilə zən­gin olan in­zi­ba­ti ra­yo­nu­dur. Bu­ra­da də­mir fi­li­zi, alu­nit, po­li­me­tal fi­liz­lə­ri, o cüm­lə­dən qı­zıl, ko­balt, fü­lüs­lü əhəng­da­şı və di­gər fay­da­lı qa­zın­tı­la­rın zən­gin eh­ti­yat­la­rı var­dır. XX səs­rin ikin­ci ya­rı­sın­dan son­ra bu­ra­da olan də­mir fi­li­zi və alu­nut eh­ti­yat­la­rın­dan is­ti­fa­də edil­mə­si baş­lan­mış, on­la­rın ema­lı üçün mü­əs­si­sə­lər ya­ra­dıl­mış­dır.La­kin əs­rin so­nun­da ke­çid döv­rü­nün çə­tin­lik­lə­ri ilə əla­qə­dar emal mü­əs­si­sə­lə­ri iş­lə­mə­di­yi­nə gö­rə fay­da­lı qa­zın­tı­la­rın ha­si­la­tı da da­yan­mış­dır. Daş­kə­sən ra­yo­nu,  həm­çi­nin zən­gin tu­rizm, iq­lim-bal­neo­lo­ji eh­ti­yat­la­rı ilə bol olan əra­zi­lər­dən bi­ri­dir. On­lar­dan is­ti­fa­də edil­mə­si üçün də təd­bir­lər gö­rül­mə­si onun in­ki­şa­fı­na müs­bət tə­sir gös­tə­rə bi­lər.

Açar sözlər: Daşkəsən rayonu, faydalı qazıntılar, təsərrüfat strukturu, əhalinin məşğulluğu, emal sənayesi, kənd təsərrüfatı, iqtisadi islahatlar.

ƏDƏBİYYAT

 1. 1. Azər­bay­ca­nın əha­li­si – 2022. Sta­tis­tik bül­le­ten. Ba­kı, 2023, 136 s
 2. Azər­bay­ca­nın de­moq­ra­fik gös­tə­ri­ci­lə­ri 2022. Ba­kı. DSK, 2023, 593 s.
 3. Os­man­lı Ö.M. Azər­bay­can SSR-də fi­liz-mə­dən sə­na­ye­si və əl­van me­tal­lur­gi­ya­nın in­ki­şa­fı. Ba­kı, 1984, 105 s.
 4. Azər­bay­ca­nın re­gi­on­la­rı -2018. Bаkı: DSК, 2019, 788 s.
 5. Azər­bay­can re­gi­on­la­rı-2022 (Sta­tis­tik məc­muə), ARDSK, Ba­kı, 2022, 775 s.
 6. Azər­bay­ca­nın sə­na­ye­si – 2007. Ba­kı: DSК, 2008, 574 s.
 7. Azər­bay­ca­nın sə­na­ye­si – 2018. Ba­kı: DSК, 2019, 252 s.
 8. Azər­bay­ca­nın sə­na­ye­si – 2022. Ba­kı: DSК, 2023, 217 s.
 9. Azər­bay­ca­nın sta­tis­tik gös­tə­ri­ci­lə­ri 2014. Ba­kı: DSK, 2015, 814 s.
 10. Azər­bay­ca­nın sta­tis­tik gös­tə­ri­ci­lə­ri -2022. Ba­kı: DSK, 2023, 725 s.
 11. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın coğ­ra­fi­ya­sı. I cild. Fi­zi­ki coğ­ra­fi­ya. Ba­kı, 2015, 530 s.
 12. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın coğ­ra­fi­ya­sı. II cild. İq­ti­sa­di, so­si­al və si­ya­si coğ­ra­fi­ya. Ba­kı, 2015, 327 s.
 13. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın coğ­ra­fi­ya­sı. III cild. Re­gio­nal coğ­ra­fi­ya. Ba­kı, 2015, 400 s.
 14. Mü­se­yi­bov M.A. Azər­bay­ca­nın fi­zi­ki coğ­ra­fi­ya­sı. Ba­kı: Maa­rif, 1998, 400 s.
 15. Pa­şa­yev N.Ə., Əy­yu­bov N.H., Emi­nov Z.N. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın iq­ti­sa­di, so­si­al və si­ya­si coğ­ra­fi­ya­sı. Ba­kı: Çı­raq, 2010, 416 s.

 

Çapa qəbul olunub: 15 mart 2024

Məqaləni yüklə

F.R.Bağırova – Daşkəsən rayonunda sənayenin müasir vəziyyəti. Coğrafiya və təbii resurslar, №1 (21), 2024, səh. 61-66.