Coğrafiya və təbii resurslar

GƏNCƏ-DAŞKƏSƏN İQTİSADİ RAYONUNUN KƏNDLƏRİ VƏ KƏND ƏHALİSİNİN MƏSKUNLAŞMASI

H.M.Tahirova

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

[email protected]

DOI: 10.59423/gnr.2024.13.27.009

X ü l a s ə

Gən­cə-Daş­kə­sən iq­ti­sa­di ra­yo­nu res­pub­li­ka­da kənd ya­şa­yış mən­tə­qə­lə­ri və kənd əha­li­si­nin sa­yı­na gö­rə axı­rın­cı yer­lər­dən bi­ri­ni tu­tur. Res­pub­li­ka­nın 3 – cü bö­yük şə­hə­ri olan Gən­cə şə­hə­ri­nin bu re­gi­on­da yer­ləş­mə­si kənd ya­şa­yış mən­tə­qə­lə­ri­nin so­si­al-iq­ti­sa­di və mə­də­ni in­ki­şa­fın­da  mü­hüm rol oy­na­yır. Mə­qa­lə­də kənd qrup­la­rı və on­lar­da məs­kun­la­şan əha­li­nin sa­yı­nın 1999-2019-cu il müd­də­tin­də də­yi­şil­mə­si təh­lil edil­miş­dir. 20 il müd­də­tin­də iq­ti­sa­di ra­yo­nun kənd­lə­ri­nin sa­yı 8 kənd azal­mış­dır. Həm­çi­nin bu təh­lil in­zi­ba­ti ra­yon­lar üz­rə də apa­rıl­mış, hər bir ra­yo­nun in­zi­ba­ti qu­ru­lu­şun­da baş ve­rən də­yi­şik­lik­lər və on­la­rın sə­bəb­lə­ri araş­dı­rıl­mış­dır. Bu­nun­la ya­na­şı iq­ti­sa­di ra­yon üz­rə ad­la­rı də­yi­şən kənd­lər ha­qın­da da mə­lu­mat ve­ril­miş­dir. 2019-cu il­də iq­ti­sa­di ra­yon­da kənd­lə­rin 75,8%-nin əha­li­si­nin sa­yı 200-2000 nə­fər ara­sın­da də­yiş­miş­dir. Bu kənd­lər­də iq­ti­sa­di ra­yo­nun kənd əha­li­si­nin 63,9%-i top­lan­mış­dır.

Açar sözlər: kənd məskunlaşması, kənd əhalisi, kənd qrupları, məskunlaşma sistemi, inzibati rayon, iqtisadi rayon.

ƏDƏ­BİY­YAT

  1. Azər­bay­can Res­pub­li­ka əha­li­si­nin 1999-cu il si­ya­hı­yaa­lın­ma­sı­nın ye­kun­la­rı. I c. Əha­li­nin sa­yı, cins yaş tər­ki­bi. Ba­kı: DSK, 2000, 565 s.
  2. Azər­bay­can Res­pub­li­ka əha­li­si­nin 2009-cu il si­ya­hı­yaa­lın­ma­sı­nın ye­kun­la­rı. I c. Əha­li­nin sa­yı, cins yaş tər­ki­bi. Ba­kı: DSK, 2000, 565 s.
  3. Azər­bay­can Res­pub­li­ka əha­li­si­nin 2019-cu il si­ya­hı­yaa­lın­ma­sı­nın ye­kun­la­rı. I c. Əha­li­nin sa­yı, cins yaş tər­ki­bi. Ba­kı: DSK, 2022,
  4. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın in­zi­ba­ti əra­zi böl­gü­sü. Ba­kı, 2013, 482 s.
  5. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın in­zi­ba­ti əra­zi böl­gü­sü­nün təs­ni­fa­tı, 2019. Ba­kı, 2020, 120 s.
  6. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sın­da kənd­lə­rin de­moq­ra­fik in­ki­şa­fı və kənd əha­li­si­nin məs­kun­laş­ma­sı prob­lem­lə­ri. Ba­kı, 2021, 552 s.
  7. Azərbaycanın Demoqrafik göstəriciləri 2022. Bakı, DSK, 2023, 589 s.

 

Çapa qəbul olunub: 15 mart 2024

Məqaləni yüklə

H.M.Tahirova – Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunun kəndləri və kənd əhalisinin məskunlaşması. Coğrafiya və təbii resurslar, №1 (21), 2024, səh. 67-75.