География и природные ресурсы

О журнале

Основной целью журнала «География и природные ресурсы» является публикация научных исследований по различным проблемам и областям географии (человеческой, физической, природной, общественной, ГИС и т.д.). Эти проблемы могут быть связаны с оценкой, управлением и использованием физико-географических, экогеографических, гуманитарных и экономических ресурсов мира или регионов.

Статьи принимаются на любые темы, связанные с применением географической теории и методологии при решении задач гуманитарного или природного характера. Сюда могут относиться и статьи об окружающей среде или методах социально-экономического исследования, задачах и результатах, а также управлении и использовании людских и природных ресурсов. Перед публикацией статьи рецензируются.

Журнал может быть полезен для университетов и библиотек, научно-исследовательских институтов и обществ, правительственных и международных организаций, агентств; геологоразведочных компаний, административных органов, природоохранительных организаций, ученых и аспирантов.

Последние статьи

AZƏRBAYCANDA KİÇİK TARİXİ ŞƏHƏRLƏR VƏ KREATİV MƏDƏNİ TURİZM MƏHSULLARININ FORMALAŞMASI İMKANLARI (ŞUŞA ŞƏHƏRİ TİMSALINDA)

  V.S.Dərgahov, S.A.Talıbov, Q.V.Məmmədov, İ.F.Nuriyeva [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2023.70.85.013 Xü­la­sə. Mə­qa­lə­də mə­də­ni, tə­bii, […]

BÖYÜK QAFQAZ VİLAYƏTİ ƏHALİSİNİN YAŞAYIŞ KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASINDA MƏŞĞULLUQ PROBLEMİNİN HƏLLİ

  Z.N.Eminov, T.M.Hüseynova Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya […]

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ MƏHƏLLİN OROQRAFİK ŞƏRAİTİNİN VƏ HAVANIN SİRKULYASİYANIN SELƏMƏLƏGƏLMƏDƏ ROLU

  H.L.Nəbiyev, U.R.Tağıyeva, Q.B.Əhmədova Elm və Təhsil nazirliyi, akademik  H.Ə. Əliyev adına […]

BƏRGÜŞAD ÇAYININ SU EHTİYATINDAN İNTEQRASİYALI  İSTİFADƏ

  Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov «HIDROLOQ» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, AZ 1102, Bakı ş., Tbilisi […]

MÜASİR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ FONUNDA SON İLLƏRDƏ (2021-2022) AZƏRBAYCANIN HİDROMETEOROLOJİ ŞƏRAİTİNİN TƏHLİLİ

  R.N.Mahmudov1, V.İ.Məmmədova2, F.S.Dadaşova3 1Elm və Təhsil nazirliyi, akademik  H.Ə. Əliyev adına […]

все

НОВОСТИ

Jurnalın 2022-ci ildə ilk nömrəsi dərc edilmişdir

«Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalının 2022-ci il üçün ilk nömrəsi işıq üzü […]

“COĞRAFİYA VƏ TƏBİİ RESURSLAR” JURNALININ REDAKSİYA HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

2019-ci il noyabrın 29-da akademik Ramiz Məmmədovun rəhbərliyi ilə “Coğrafiya və təbii […]

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

4 декабря 2018 года, под председательством академика Рамиза Мамедова состоялось очередное заседание […]

«Müəlliflər üçün qaydalar»da dəyişikliklər

«Coğrafiya və təbii resurslar» jurnalının redaksiyası tərəfindən məqalə müəllifləri üçün mövcud qaydalarda […]

все