География и природные ресурсы

О журнале

Основной целью журнала «География и природные ресурсы» является публикация научных исследований по различным проблемам и областям географии (человеческой, физической, природной, общественной, ГИС и т.д.). Эти проблемы могут быть связаны с оценкой, управлением и использованием физико-географических, экогеографических, гуманитарных и экономических ресурсов мира или регионов.

Статьи принимаются на любые темы, связанные с применением географической теории и методологии при решении задач гуманитарного или природного характера. Сюда могут относиться и статьи об окружающей среде или методах социально-экономического исследования, задачах и результатах, а также управлении и использовании людских и природных ресурсов. Перед публикацией статьи рецензируются.

Журнал может быть полезен для университетов и библиотек, научно-исследовательских институтов и обществ, правительственных и международных организаций, агентств; геологоразведочных компаний, административных органов, природоохранительных организаций, ученых и аспирантов.

Последние статьи

AZƏRBAYCANDA SƏHRALAŞMA PROSESLƏRİNİN İNKİŞAFINA TƏBİİ VƏ ANTROPOGEN AMİLLƏRİN TƏSİRİNİN TƏHLİLİ (Muğan düzünün timsalında)

А.А. Lukaşov, S.Ə. Tarixazər [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2024.90.48.001 Xülasə. Tə­bii kom­po­nent­lə­rin bir-bi­ri ilə […]

KÜR-ARAZ OVALIĞINDA TƏHLÜKƏLİ ATMOSFER HADİSƏLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

A.X.Hacıyev Milli Aviasiya Akaemiyası, Bakı şəhəri, Mərdəkan pr., 30, AZ1045 [email protected] DOI: […]

ŞAMAXI – QOBUSTAN ZONASININ DAYANIQLI SU TƏMİNATI SİSTEMİNİN YARADILMASI

Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov, C.H.Hüseynov «HIDROLOQ» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, AZ 1102, Bakı ş., […]

TÜRYANÇAYIN SU EHTİYATINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN HƏLL VARİANTLARI

  Ə.Ş.Məmmədov, A.Ə.Bayramov,  E.B.Cavadzadə, C.H.Hüseynov «HIDROLOQ» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti AZ 1102, Bakı […]

AZƏRBAYCANDA SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏNİN TƏHLİLİ

  M.A.Abduyev Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

все

НОВОСТИ

Jurnalın 2022-ci ildə ilk nömrəsi dərc edilmişdir

«Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalının 2022-ci il üçün ilk nömrəsi işıq üzü […]

“COĞRAFİYA VƏ TƏBİİ RESURSLAR” JURNALININ REDAKSİYA HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

2019-ci il noyabrın 29-da akademik Ramiz Məmmədovun rəhbərliyi ilə “Coğrafiya və təbii […]

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

4 декабря 2018 года, под председательством академика Рамиза Мамедова состоялось очередное заседание […]

«Müəlliflər üçün qaydalar»da dəyişikliklər

«Coğrafiya və təbii resurslar» jurnalının redaksiyası tərəfindən məqalə müəllifləri üçün mövcud qaydalarda […]

все