Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI LANDŞAFTLARDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ TƏDQİQİ

Ş.S. Amanova

[email protected]

DOI: 10.59423/gnr.2024.78.21.006

Xülasə. Məqalədə şəhər landşaftında kənd təsərrü­fatının inkişaf perspektivləri və onun gələcək proqnozu təhlil edilir. Mingəçevir şəhər landşaftında ərazi və əhali artımı müəyyən edilmişdir. Artan əhalinin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə şəhər əra­zi­sin­də xaricdən gətirilən məhsullarla yanaşı kənd tə­sər­rü­fatının da inkişaf etdirilməsi yolları təhlil edilib. Bu zaman həm ənənəvi, həm də müasir üsullardan is­tifadə olunub. Riyazi-statistik metod əsasında təd­qiqat əra­zisinin kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, on­ların əkin sahələri, məhsuldarlığı, heyvandarlıq və onun məhsulları təhlil edilmişdir. Müasir metodlar əsa­sında 2023-cü ildə şəhərin sərhədləri müəyyən edilib. 1975-ci ildə topoqrafik plan əsasında sərhəd xətti təhlil edi­lib. Aparılan araşdırmalar şəhərin qısa müddətdə sü­rətli inkişafını əks etdirir. Bu inkişaf şəhər landşaftında kənd təsərrüfatının tənəzzülünə və ətraf ərazilərdə onun in­kişafına səbəb olmuşdur.

Açar sözlər: şəhər landşaftı, Mingəçevir, kənd tə­sərrüfatı, peyk şəkilləri, CİS texnologiyası

ƏDƏBİYYAT

  1. Amanova Sh.S., Hajiyeva G.N. Investigation of natural condition in urbanlandscapes of plain areas based on GIS. Comptes rendus de l’Acad ́emie bulgare des Sciences, 76(11), 2023, pp. 1679-1686
  2. Grewal Sharanbir S., Grewal P. S. Can cities become self-reliant in food? Cities, 29 (1), 2012, pp. 1–11
  3. Katharine T., Christian H. Urban agriculture and ecological citizenship in Philadelphia. Local Environment, 15(6), 2010, pp. 581-590
  4. Katz M. What Kind of Problem Is Poverty? The Archeology of an Idea, 3(2), 2015, pp. 39–78
  5. Nicholls C.I., Altieri M.A. Pathways for the amplification of agroecology. Agroecology and Sus­tainable Food Systems, 42 (10), 2018, pp. 1170–1193
  6. Patman S. A New Direction in Garden History. Garden History, 43(2), 2015, pp. 273–283
  7. Rosset P. “Re-thinking agrarian reform, land and territory in La Via Campesina”. Journal of Peasant Studies, 40 (4), 2013, pp. 721–775
  8. Vilar-Compte M., Burrola-Méndez S. Urban poverty and nutrition challenges associated with acces­sibility to a healthy diet: a global systematic literature review. International Journal for Equity in Health, 20(1), 2021, pp. 40
  9. The State Statistical Committee of the Re­pub­lic of Azerbaijan, Source: https://www.stat.gov.az/

 

Çapa qəbul olunub: 15 mart 2024

Məqaləni yüklə

Ş.S.Amanova – Şəhər və şəhərətrafı landşaftlarında kənd təsərrüfatının tədqiqi. Coğrafiya və təbii resurslar, №1 (21), 2024, səh. 40-44.