Coğrafiya və təbii resurslar

2023, №2

HİDROLOGİYA

M.A.AbduyevAzərbaycanda su ehtiyatlarından istifadənin təhlili

Ə.Ş.Məmmədov, A.Ə.Bayramov,  E.B.Cavadzadə, C.H.Hüseynov Türyançayın  su ehtiyatından  səmərəli  istifadənin həll variantları

İQLİM 

C.S.Hüseynov, X.G.Şirinov – Kiçik Qafqaz vilayətinin cənub hissəsində iqlim dəyişmələrinin temperatur rejiminə təsirinin xüsusiyyətləri.

GEOMORFOLOGİYA 

S.A.Məmiyeva Releyfin morfometrik analizində CİS texnologıyalarından istifadə (Kiçik Qafqazın Azərbaycan daxilində şima-şərq yamacının timsalında)

Ş.F.İsmayılova Böyük Qafqazın cənub yamacında relyefin mühüt əmələgətirici funksiyası haqqında (Şinçay və Girdiman çayları arası)

LANDŞAFTŞÜNASLIQ

L.P.İbrahimova Naxçıvan MR-in təbii landşaftlarının transformasiyasının SAV, NDV VƏ NDM indekslərində yaratdığı dəyişikliklər

T.G.MəmmədovaGəncə-Qazax düzü və ətraf ərazi landşaftlarinin srtuktur-funksional və genetik xüsusiyyətləri

S.M.Abbasova – Kiçik Qafqazin şimal – şərq yamaci  landşaftlarinin transformasiyasina maldarliğin təsiri

İNSAN COĞRAFİYASI 

N.K.Abdullayeva Dövlət proqramlarında tikinti materialları sənayesinin inkişaf etdirilməsinin perspektivliyi və ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinin əsaslandırılması

TURİZM COĞRAFİYASI 

Z.T.İmrani – Qarabağ Və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ekoturizm potensialı və onldan istifadə yolları

S.Y.Quliyeva, G.Q.MəmmədovaBöyük Qafqazın cənub yamacının turizm-rekreasiya potensialına təsir edən təbii amillər (Mazımçay və Şinçay çayları arası)

XƏZƏR DƏNİZİ

S.H.Səfərov, V.H.İsmayılov, E.S.Səfərovİqlim dəyişmələrinin Xəzər dənizinin səth temperaturu rejiminə təsirinin tədqiqi 

EKOCOĞRAFİYA 

R.H.Qardaşov, E.R.Qardaşov, N.S.İmamverdiyev Qarabağ regionunun günəş və külək enerjisi ehtiyatları

F.C.AğayevaQəbələ rayonunun ekoloji vəziyyətinə xüsusi mühafizə  olunan təbiət ərazilərinin təsiri

COĞRAFİ FİKİR TARİXİ

A.T.Haqverdiyev, B.B.KərimovCoğrafi fikir tarixi və toponimika elminin nailiyyətləri haqqında təhlil