Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACININ TURİZM-REKREASİYA POTENSİALINA TƏSİR EDƏN TƏBİİ AMİLLƏR (MAZIMÇAY VƏ ŞİNÇAY ÇAYLARI ARASI)

 

S.Y.Quliyeva1, G.Q.Məmmədova2

1Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

2Lənkəran Dövlət Universiteti

[email protected]

DOI: 10.59423/gnr.2023.58.98.011

X ü l a s ə

Turizmin inkişafında rekreasiya resurslarının rolu və əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bu səbəbdən də hər hansı bir ərazinin rekreasiya potensialından istifadə etmək məqsədi ilə həmin regionun rekreasiya və turizm ehti­yatlarının öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi çox aktual hesab olunur. Tu­rizm-rekreasiya ehtiyatlarının səmərəli təşkili, mənimsənilməsi və istifadə perspektivləri ərazinin təbii şəraitinin daha dərindən və hərtərəfli öyrə­nil­məsini önə çəkir. Məqalədə Böyük Qafqazın cənub yamacının turizm-rekreasiya potensialına təsir edən əsas təbii amillər araşdırılmışdır. Tədqiqat ərazisində təbii rekrerasiya resurslarına əlverişli təbii şərait və iqlimin, land­şaftın, hidroqfrafik şəbəkənin inkişafı, təbiət abidələrinin cazibədarlığı, əlverişli ekoloji mühit aid edilir. Qeyd edək ki, Böyük Qafqazın cənub yamacının tədqiq olunan hissəsi turizm rekreasiya potensialına birbaşa təsir edən zəngin təbiət abidələrinə malik olsa da, bəzən təbii şərait burada tu­rizmin inkişafına mənfi təsir göstərə bilir.

Açar sözlər: rekreasiya, ekoturizm, ekoloji mühit, morfometrik göstəricilər, speleoturizm.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Coğ­ra­fi­ya­sı, 3 cild­də, I cild, Fi­zi­ki coğ­ra­fi­ya, Ba­kı: Av­ro­pa, 2014, 530 s.
  2. Dər­ga­hov V.S. Rek­rea­si­ya-tu­rizm eh­ti­yat­la­rı, Ba­kı: MBM, 2008, 209 s.
  3. Əh­mə­do­va A.L. Bö­yük Qaf­qa­zın şi­mal-şərq ya­ma­cı­nın geo­mor­fo­lo­ji rek­rea­si­ya po­ten­sia­lı­nın tu­riz­min in­ki­şa­fı­na tə­si­ri // Azər­bay­can Coğ­ra­fi­ya Cə­miy­yə­ti­nin əsər­lə­ri, XX cild, Ba­kı, 2017, s. 518-522
  4. Xə­li­lov H.A. “Azər­bay­ca­nın geo­mor­fo­lo­ji tə­bi­ət abi­də­lə­ri­nin öy­rə­nil­mə­si və on­la­rın eko­tu­rizm əhə­miy­yə­ti” // Azər­bay­can Coğ­ra­fi­ya Cə­miy­yə­ti­nin əsər­lə­ri, 17-ci cild, Ba­kı, 2008, s. 460-465
  5. İm­ra­ni Z.T., Sol­ta­nov E.Z., Fə­tul­la­ye­va M.S. Azər­bay­ca­nın tu­rizm tə­sər­rü­fa­tı­nın in­ki­şa­fin­da iq­lim ami­li­nin ro­lu // Azər­bay­can Coğ­ra­fi­ya Cə­miy­yə­ti­nin əsər­lə­ri, XX cild. Ba­kı, 2017, s. 505-510.
  6. Məm­mə­dov C.A., Sol­ta­no­va H.B., Rə­hi­mov S.H. Bey­nəl­xalq tu­riz­min coğ­ra­fi­ya­sı. Ba­kı: Mü­tər­cim, 2002, 512 s.
  7. Биржаков, М.Б. Введение в туризм / СПб.: Издательский дом “Герда”, 2000. 192 с.
  8. Герасименко Т.И. Вклад Б.Б. Родомана в изучение рекреации и туризма // География и туризм, Научный журнал, №2, 2018. с. 9-11

Çapa qəbul olunub: 20 dekabr 2023

Məqaləni yüklə

 

S.Y.Quliyeva, G.Q.Məmmədova – Böyük Qafqazın cənub yamacının turizm-rekreasiya potensialına təsir edən təbii amillər (Mazımçay və Şinçay çayları arası). Coğrafiya və təbii resurslar, №2 (20), 2023, səh. 78-83.