Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANDA SƏHRALAŞMA PROSESLƏRİNİN İNKİŞAFINA TƏBİİ VƏ ANTROPOGEN AMİLLƏRİN TƏSİRİNİN TƏHLİLİ (Muğan düzünün timsalında)

А.А. Lukaşov, S.Ə. Tarixazər [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2024.90.48.001 Xülasə. Tə­bii kom­po­nent­lə­rin bir-bi­ri ilə […]

KÜR-ARAZ OVALIĞINDA TƏHLÜKƏLİ ATMOSFER HADİSƏLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

A.X.Hacıyev Milli Aviasiya Akaemiyası, Bakı şəhəri, Mərdəkan pr., 30, AZ1045 [email protected] DOI: […]

ŞAMAXI – QOBUSTAN ZONASININ DAYANIQLI SU TƏMİNATI SİSTEMİNİN YARADILMASI

Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov, C.H.Hüseynov “HIDROLOQ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, AZ 1102, Bakı ş., […]

TÜRYANÇAYIN SU EHTİYATINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN HƏLL VARİANTLARI

  Ə.Ş.Məmmədov, A.Ə.Bayramov,  E.B.Cavadzadə, C.H.Hüseynov “HIDROLOQ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti AZ 1102, Bakı […]

AZƏRBAYCANDA SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏNİN TƏHLİLİ

  M.A.Abduyev Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

AZƏRBAYCANDA KİÇİK TARİXİ ŞƏHƏRLƏR VƏ KREATİV MƏDƏNİ TURİZM MƏHSULLARININ FORMALAŞMASI İMKANLARI (ŞUŞA ŞƏHƏRİ TİMSALINDA)

  V.S.Dərgahov, S.A.Talıbov, Q.V.Məmmədov, İ.F.Nuriyeva [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2023.70.85.013 Xü­la­sə. Mə­qa­lə­də mə­də­ni, tə­bii, […]

BÖYÜK QAFQAZ VİLAYƏTİ ƏHALİSİNİN YAŞAYIŞ KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASINDA MƏŞĞULLUQ PROBLEMİNİN HƏLLİ

  Z.N.Eminov, T.M.Hüseynova Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya […]

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ MƏHƏLLİN OROQRAFİK ŞƏRAİTİNİN VƏ HAVANIN SİRKULYASİYANIN SELƏMƏLƏGƏLMƏDƏ ROLU

  H.L.Nəbiyev, U.R.Tağıyeva, Q.B.Əhmədova Elm və Təhsil nazirliyi, akademik  H.Ə. Əliyev adına […]

BƏRGÜŞAD ÇAYININ SU EHTİYATINDAN İNTEQRASİYALI  İSTİFADƏ

  Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov “HIDROLOQ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, AZ 1102, Bakı ş., Tbilisi […]

MÜASİR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ FONUNDA SON İLLƏRDƏ (2021-2022) AZƏRBAYCANIN HİDROMETEOROLOJİ ŞƏRAİTİNİN TƏHLİLİ

  R.N.Mahmudov1, V.İ.Məmmədova2, F.S.Dadaşova3 1Elm və Təhsil nazirliyi, akademik  H.Ə. Əliyev adına […]