Geography and Natural Resources

TÜRYANÇAYIN SU EHTİYATINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN HƏLL VARİANTLARI

  Ə.Ş.Məmmədov, A.Ə.Bayramov,  E.B.Cavadzadə, C.H.Hüseynov “HIDROLOQ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti AZ 1102, Bakı […]

AZƏRBAYCANDA SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏNİN TƏHLİLİ

  M.A.Abduyev Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

AZƏRBAYCANDA KİÇİK TARİXİ ŞƏHƏRLƏR VƏ KREATİV MƏDƏNİ TURİZM MƏHSULLARININ FORMALAŞMASI İMKANLARI (ŞUŞA ŞƏHƏRİ TİMSALINDA)

  V.S.Dərgahov, S.A.Talıbov, Q.V.Məmmədov, İ.F.Nuriyeva [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2023.70.85.013 Xü­la­sə. Mə­qa­lə­də mə­də­ni, tə­bii, […]

BÖYÜK QAFQAZ VİLAYƏTİ ƏHALİSİNİN YAŞAYIŞ KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASINDA MƏŞĞULLUQ PROBLEMİNİN HƏLLİ

  Z.N.Eminov, T.M.Hüseynova Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya […]

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ MƏHƏLLİN OROQRAFİK ŞƏRAİTİNİN VƏ HAVANIN SİRKULYASİYANIN SELƏMƏLƏGƏLMƏDƏ ROLU

  H.L.Nəbiyev, U.R.Tağıyeva, Q.B.Əhmədova Elm və Təhsil nazirliyi, akademik  H.Ə. Əliyev adına […]

BƏRGÜŞAD ÇAYININ SU EHTİYATINDAN İNTEQRASİYALI  İSTİFADƏ

  Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov “HIDROLOQ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, AZ 1102, Bakı ş., Tbilisi […]

MÜASİR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ FONUNDA SON İLLƏRDƏ (2021-2022) AZƏRBAYCANIN HİDROMETEOROLOJİ ŞƏRAİTİNİN TƏHLİLİ

  R.N.Mahmudov1, V.İ.Məmmədova2, F.S.Dadaşova3 1Elm və Təhsil nazirliyi, akademik  H.Ə. Əliyev adına […]

HƏKƏRİ ÇAYININ SU EHTİYATINDAN KOMPLEKS İSTİFADƏ

  Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov, N.İ.Əliyeva “HIDROLOQ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti AZ 1102, Bakı […]

SON 167 İLDƏ İLDƏ BAKIDA HAVANIN FƏSLİ VƏ İLLİK ORTA TEMPERATURLARININ ÇOXİLLİK DƏYİŞMƏ TENDENSİYALARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

  S.H.Səfərov1, F.S.Dadaşova2 1.Milli Aviasiya Akademiyası. Bakı, Binə qəs. 25-ci km 2.Ekologiya […]

INVESTIGATION OF TEMPERATURE AND PRECITATION REGIMES OF SHUSHA CITY IN 1991-2020

S.H.Safarov, I.V.Akhlimanova, E.S.Safarov   Annotation. The article considers the regime of temperature […]