Coğrafiya və təbii resurslar

2018, №1

 

Fiziki coğrafiya

Zeynalova S.M., İsmayılov M.C., Məmmədbəyov E.Ş., Rüstəmov Q.İ., Yunusov M.İ., Rüstəmova A.M., Baloğlanov E.E., Abbasov O.R. – Palçıq vulkanlarının landşaftların formalaşmasına və ekoloji şəraitə təsirinin qiymətləndirilməsi (Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsi timsalinda)

Xəlilov H.A., Quluzadə V.Ə., Abdullayev R.S. – Ceyrançöl-Acınohur alçaqdağlığının relyefi və ekzomorfogenez proseslərinin yayılması qanunauyğunluqları

Mərdanov İ.İ., Eldarov N.Ş. – Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının çay hövzələrində torflu-dağ-çəmən torpaqların mühafizəsinin əsas istiqamətlərinin işlənib-hazirlanması (Qudyalçayın timsalında)

Ağayev T.D., İbrahimova N.Z., Dadaşeva F.S. – Abşeron yarımadasının sənaye şəhərlərində hava hövzəsinin toz hissəcikləri ilə çirklənmə şəraitinin müəyyən edilməsi

Məmmədov Ə.Ş., Əyyubov İ.A. – İqlim dəyişmələrinin Böyük Qafqaz çaylarının su ehtiyatlarına təsirinin qiymətləndirilməsi

Dadaşova X.D. – Şəhər landşaftlarının inkişaf dinamikası modelləri (Gəncə və Mingəçevir şəhərlərinin timsalında)

Abduraxmanova G.C. – Qusarçay-Qudyalçay hövzələrində landşaft diferensiasiyasının çay axımına təsiri

Mikayılov A.M. – Kür çökəkliyi landşaftlarında səhralaşma prosesinin müasir vəziyyəti

İbrahimova L.P. – Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan əkinaltı torpaqların deqradasiya proseslərinin tədqiqi

İnsan coğrafiyası

Cəfərova N.R. – Kür çayının səviyyəsindəki dalğalanmaların əhalinin iqtisadi fəaliyyətinə təsiri və sel təhlükəsi zonalarının GİS texnologiyaları tətbiq edilməsi ilə modelləşdirilməsi

Cavadov V.N. – Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonunda üzümçülüyün hündürlük qurşaqları üzrə ərazi təşkili və bu sahənin iqtisadi-coğrafi problemləri

Xəzər dənizi

Mirzəyev F.Ə. – Xəzər dənizində gəmiçiliyin risk əmsalının qiymətləndirilməsi

Ekocoğrafiya

Ərşad Yaşar – Böyük Şor gölünün ekoloji vəziyyətinin məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya sistemləri əsasında

Hacıyeva G.N., Eyyubova Z.İ. – Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsi torpaqlarının ekocoğrafi problemləri

Toponimika

Bəndəliyev V.N. – Dağlıq Şirvan mikrooykonimlərinin tədqiqi

Maraqlı elmi məlumatlar

Rüstəmov N.Q. – Salyan sözünün etimologiyasi və tarixi ilə bağlı coğrafi yerlər