Coğrafiya və təbii resurslar

KÜR ÇÖKƏKLIYI LANDŞAFTLARINDA SƏHRALAŞMA PROSESININ MÜASIR VƏZIYYƏTI

A.M.Mikayılov

Bakı Dövlət Universiteti

Az 1148, Z.Xəlilov k. 23.

[email protected]

Xülasə. Tədqiq olunan ərazidə səhrlaşmanın əsas təbii və antropogen amilləri müəyyənləşdiril­miş, sonda səhralaşma xəritəsi tərtib edilmişdir. Səhralaşmanın inkişaf istiqamətinin müəy­yən edilməsi üçün kosmik şəkillərin NDVI göstəricilərinin əsasında risk xəritələri hazırlan­mış və müqayisəli təhlil apa­rılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, səhralaşma amillərinin təsir dərəcəsinin intensivliyindən, landşaft­ların mənimsənilmə xüsusiyyətlərindən və meliorativ tədbirlərdən asılı olaraq, səhralaşma təhlükəsi müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Budaqov B. Ə., Məmmədov R. M., Mikayılov A.A., İsmətova X. R. Abşeron yarımadasının səhralaş­ma dərəcəsi və tipləri, onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Azərbaycanda səhralaşma problemləri. // Akademik B.Ə.Budaqovun anadan olmasının 75 illiyinə həsr olun­muş Elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, Elm, 2003. s. 40-53.
  2. Əskərova H.H. Landşaftların səhralaşmasının fitocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi (Kiçik Qafqazın şi­mal-şərq yamacı və Ceyrançöl alçaq dağlığı timsalında): coğr. elm. nam. … dis. avtoref. Bakı, 1999, 30 s.
  3. Qəribov Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının təbii landşaftlarının optimallaşdırılması. Bakı, AzTu mətbə­əsi, 2012, 216 s.
  4. Qəribov Y.Ə., Yunusov M.İ., İsmayılov M.C., Məmmədbəyov E.Ş. və b. Kür-Araz ovalığının müasir landşaftlarının səhralaşması. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun hesabatı. Bakı, 1995, 100 s.
  5. Quliyeva S.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikası arid geokomplekslərinin səhralaşma xüsusiyyətləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri: coğr. elm. nam. … dis. av­toref. Bakı, 1992, 24 s.
  6. Müseyibov M. A. Azərbaycanın fiziki coğra­fi­yası. Bakı, Maarif, 1998, s. 400.
  7. Будагов Б.А. Современные естественные ланд­шафты Азербайджанской ССР, Баку, Элм, 1988, 136 с.
  8. Будагов Б.А., Мамедов Р.М., Исматова Х.Р., Микаилов А.А. Динамика процессов опустынива­ния в восточной части Азербайджанской Респуб­ли­ки. Известия, НАНА. Сер. наук о земле, 2002, №2, с. 7-16.
  9. Мамедов Р.М., Исматова Х.Р., Джафарова Н.Р. Комплексная методика составления карт про­цессов опустынивания Абшеронского полуострова на ос­нове космических снимков. Azərbycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Yer elmləri, 2016, №3-4, s. 65-76.
  10. Мусеибов М.А. Ландшафты Азербайджан­ской республики. Баку, Изд. Бакинского Универ­си­тета, 2003, 137 с.

Məqaləni yüklə