Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB-ŞƏRQ YAMACI TORPAQLARININ EKOCOĞRAFİ PROBLEMLƏRİ

G.N.Hacıyeva, Z.İ.Eyyubova

AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pros.115.

Xülasə. Son illər kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında həyata keçirilən təsərrüfat və infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması nəticəsində təbii-coğrafi mühitdə baş vermiş dəyişikliklər bir sıra ekocoğrafi problemlər yaranmasına səbəb olmuşdur. Məqalədə əra­zinin uzun tarixi dövr ərzində kənd təsərrüfatının hər iki sahəsinin intensiv inkişafı nəticəsində tor­paq örtüyündə yaranmış müxtəlif dərəcəli dəyişilmələr (torpaqların eroziyası, onların keyfiyyət ka­teqoriyası və s.), o cümlədən mənimsənilmə zamanı sürüşmə proseslərinin aktivləşməsi tədqiq edil­miş və onların optimallaşdırılması üçün görüləcək tədbirlərin elmi əsasları araşdırılmışdır.

ƏDƏBİYYAT

 1. Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsi. Mənbə: http://stat.gov.az.
 2. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. III cild. Bakı, 1979, 599 s.
 3. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. IV cild. Bakı, 1980, 592 s.
 4. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. X cild. Ba­kı, 1987, 608 s.
 5. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər). Bakı .“Nurlar”, 2004, 160 s.
 6. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı. Bakı, “Nurlar”, 2009, 149 s.
 7. Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün in­ki­şafına dair Dövlət Proqramı (2012-2020-ci illərdə), Ba­kı, 2011, 136 s.
 8. Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azal­dılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı (2008-2015-ci illərdə), Bakı, 2015, 151 s.
 9. Babayev M.P., Cəfərova Ç.M., Həsənov N.H., Hüseynova S.M. Azərbaycan torpaqlarının morfogene­tik diaqnostikası, nomenklaturası və təsnifatı. Bakı “Elm”, 2001,452 s.
 10. İsmayılov M.C. Böyük Qafqazın cənub-şərq ya­macı landşaftlarında sürüşmə risklərinin qiymətlən­diril­məsi (Muğanlı bələdiyyəsi timsalında). Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri – “Azərbaycanın dağ geosistemləri: problemlər və perspektivlər” XIX cild, Bakı, “Avropa”, 2017, s.73-81.
 11. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyat­larından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı: Elm, 2007, 856 s.
 12. Алиев Г.А. Почвы Большого Кавказа. Ч. II. Баку, Элм, 1994, 430 c.
 13. Будагов Б.А. Геоьморфология южного склона Большого Кавказа. Баку, Элм, 1960, с. 100-135.
 14. Будагов Б.А. Геоморфология и новейшая тектоника юго-восточного Кавказа. Баку, Элм, 1973, с. 66-80.
 15. www.earthexplorer.usgs.gov (Landsat Arxive L8OLI/TIRS)

Məqaləni yüklə