Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏHƏR LANDŞAFTLARININ İNKİŞAF DİNAMİKASI MODELLƏRİ (GƏNCƏ VƏ MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRLƏRİNİN TİMSALINDA)

X.D.Dadaşova

Bakı Dövlət Universiteti, AZ 1148, Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küç.23

Xülasə. Məqalədə mürəkkəb funksional struktura malik şəhər landşaftlarının əmələgəlməsi, inkişafı, di­namikası və modelləşdirilməsi landşaft-ekoloji aspektdə tədqiq edilərək öyrənilmiş və müqayisəli təhlillər aparılmışdır. Şəhər landşaftları mövzusu müasir coğrafiyanın araşdırdığı və nəticə olaraq bir sıra qlobal miqyasda qəbul edilmiş, şəhər və şəhərləşmə modellərinin etalon olaraq qəbul olun­masına səbəb olmuş, şəhər landşaftlarının planlaşdırılması, şəhərsalma, təkrar şəhərsalma və şəhər landşaftlarının optimallaşdırılması və struktur funksionallaşdırılması kimi proseslərin prioritet mə­sələsini təşkil etmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Məmmədov A.E. Qədim Gəncə (arxeoloji təd­qiqatlar əsasında), Bakı-2014 s. 51-57.
  2. Сен-Марк Ф.Д. Социализация природы, Москва, Издательство «Прогресс» 1977, с. 251-254.
  3. Geofray Yator. İssues in urban design planning and management, Urban planning theories and models series, SES 874, 2014.
  4. Гаджи Фазиль Мамедов кандидат искус­ство­ве­дения Панорама Баку. Начало 50-х годов. – Архи­тектура Азербайджана эпохи социализма Зод­чество No4(46), 2010. Источник: http://irs-az.com/new/pdf/201301/1358934238273726908.pdf
  5. United Nations official reports. Source: http://esa.un.org/unup/p2k0data.asp

Məqaləni yüklə