Coğrafiya və təbii resurslar

ABŞERON YARIMADASININ SƏNAYE ŞƏHƏRLƏRİNDƏ HAVA HÖVZƏSİNİN TOZ HİSSƏCİKLƏRİ İLƏ ÇİRKLƏNMƏ ŞƏRAİTİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

T.D.Ağayev1, N.Z.İbrahimova2, F.S.Dadaşeva2

1Sumqayıt Dövlət Universiteti;

2Ətraf Mühitin Çirklənməsinin Monitorinq Mərkəzi

[email protected]

Xülasə. Məqalədə kosmik şəkillərin tətbiqi ilə Abşeron yarımadasının sənaye şəhərlərində hava hövzəsi­nin toz ilə çirklənmə şəraitinin müəyyən edilməsi nəzərdən keçirilmişdir.Meteoroloji şəraitlərin və havanın çirklənməsinin statistik analizi və eləcə də YSP-dən alınmış fotoşəkillərin deşifrələnmə üsulundan istifadə edilmişdir. Toz fırtınalarının öyrənilməsi təsərrüfat fəaliyyəti üçün böyük əhə­miyyət kəsb edir. Həm də atmosfer tozunun hansı məsafəyə yayılmasını, çıxarılan tozun əsl ölçülə­rini, çöküntü materialının çökmə və yığılma sahəsini bilmək vacibdir. Ekoloji cəhətdən alınan nəti­cələr atmosferin tozla çirklənmə dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verə bilər.

ƏDƏBİYYAT

  1. Агаев Т.Д. Пыльныe бури в Кавказско-Каспий­ском регионе. //Проблемы освоения пустынь. Меж­дународный научно-практический журнал. Ашха­бад. 2012. №3-4.
  2. Агаев Т.Д., Горчиев А.А. Негативные факторы в использовании биоклиматических ресурсов Апше­рона // Изв. АН СССР. Сер. географ. 1989. №1.
  3. Горчиев А.А., Агаев Т.Д. Крупномасштабные атмосферные процессы и погодные условия, вли­я­ю­щие на уровень загрязнения атмосферы над города­ми Западного побережья Каспия // Изв. Всесоюзн. ге­ограф. о-ва. 1990. №1.
  4. Григорьев А.А., Липатов Б.Б. Пыльные бури по данным космических исследований. Л.: Гидро­ме­теоиздат, 1974.
  5. Литвенкова, И.А. Экология городской среды: Урбоэкология: Курс лекций / Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М.Машерова», 2005.
  6. United Press International. Dust storm halts Ku­wait oil traffic.UPI. com.Accessed April 13, 2011.
  7. Mohammed M. Sandstorm blankets Iraq, sends hun­dreds to hospital. Reuters Website. Accessed July 6, 2009.
  8. Grid Arendal. Cyclic fluctuations in the level of the Caspian Sea. Accessed June 8, 2016.
  9. Reche C. A multidisciplinary approach to charac­terize exposure risk and toxicological effects of PM10 and PM2,5 samples in urbane environments/ C. Reche, T.Moreno, F.Amasto, M.Viana, B. van Drooge, H.Chang, K.Berube, T.Jones, A.Alastuey, X.Querl // Ecotoxicology and Environmental Safety. 2012. № 78.

Məqaləni yüklə