Geography and Natural Resources

About the journal

The main purpose of the journal “Geography and Natural Resources” is to publish scientific studies on different geographical approaches (human, physical, nature, society, GIS, etc.) and problems. These problems may be related to the assessment, management and deployment of physico-geographical, ecogeographical, human and economic resources of the world or regions.

Papers are invited on any theme involving the application of geographical theory and methodology in the solution of human and nature problems. This may include papers on environmental or social-economic research methods, problems and results, as well as managing and deploying of human and natural resources, and outcomes. Articles are reviewed before publication.

The journal’s audience are universities and libraries; scientific research institutes and societies; governmental and international organizations, agencies; geological and mineral exploration companies; parliamentary and administrative bodies; nature conservation organizations; scientists and PhD students.

Recent Articles

AZƏRBAYCANDA SƏHRALAŞMA PROSESLƏRİNİN İNKİŞAFINA TƏBİİ VƏ ANTROPOGEN AMİLLƏRİN TƏSİRİNİN TƏHLİLİ (Muğan düzünün timsalında)

А.А. Lukaşov, S.Ə. Tarixazər [email protected] DOI: 10.59423/gnr.2024.90.48.001 Xülasə. Tə­bii kom­po­nent­lə­rin bir-bi­ri ilə […]

KÜR-ARAZ OVALIĞINDA TƏHLÜKƏLİ ATMOSFER HADİSƏLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

A.X.Hacıyev Milli Aviasiya Akaemiyası, Bakı şəhəri, Mərdəkan pr., 30, AZ1045 [email protected] DOI: […]

ŞAMAXI – QOBUSTAN ZONASININ DAYANIQLI SU TƏMİNATI SİSTEMİNİN YARADILMASI

Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov, C.H.Hüseynov “HIDROLOQ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, AZ 1102, Bakı ş., […]

TÜRYANÇAYIN SU EHTİYATINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN HƏLL VARİANTLARI

  Ə.Ş.Məmmədov, A.Ə.Bayramov,  E.B.Cavadzadə, C.H.Hüseynov “HIDROLOQ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti AZ 1102, Bakı […]

AZƏRBAYCANDA SU EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏNİN TƏHLİLİ

  M.A.Abduyev Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

View All

News

Jurnalın 2022-ci ildə ilk nömrəsi dərc edilmişdir

“Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalının 2022-ci il üçün ilk nömrəsi işıq üzü […]

“COĞRAFİYA VƏ TƏBİİ RESURSLAR” JURNALININ REDAKSİYA HEYƏTİNİN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

2019-ci il noyabrın 29-da akademik Ramiz Məmmədovun rəhbərliyi ilə “Coğrafiya və təbii […]

REGULAR MEETING OF THE EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL “GEOGRAPHY AND NATURAL RESOURCES

December 4, 2018, under the chairmanship of academician Ramiz Mammadov was held […]

“Müəlliflər üçün qaydalar”da dəyişikliklər

“Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalının redaksiyası tərəfindən məqalə müəllifləri üçün mövcud qaydalarda […]

View All