Coğrafiya və təbii resurslar

KÜR DAĞARASI ÇÖKƏKLİYİNİN LANDŞAFT – GEOKİMYƏVİ ŞƏRAİTİ VƏ ONUN İNSAN SAĞLAMLIĞINA TƏSİRİ

R.M.Məmmədov, Q.İ.Rüstəmov, M.C.İsmayılov, A.N.İsayev, A.M.Rüstəmova   AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu […]

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA DAĞ-ŞABALIDI TORPAQLARININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ ONLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

M.Ə.Məmmədov, M.İ.Yunusov, G.N.Hacıyeva   AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu AZ 1143, […]

LƏNKƏRAN OVALIĞI MEŞƏLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ ANTROPOGEN TRANSFORMASİYASI

M.Y.Xəlilov   AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., […]

DAĞLIQ ƏRAZİLƏRDƏ DEMOQRAFİK İNKİŞAFIN DAVAMLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (DAĞLIQ ŞİRVAN İQTİSADİ RAYONUNUN TİMSALINDA)

R.N.Kərimov   Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın dağlıq əra­zilə­rin­dəki demoqrafik inkişafın və proseslərin dayanıqlığı […]

AZƏRBAYCANIN DAĞ KƏND YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA TURİZM EHTİYATLARININ ROLU (QUBA VƏ QUSAR İNZİBATİ RAYONLARI TİMSALINDA)

Z.T.İmrani, N.R.Cəfərova   Xülasə. Dağ kəndlərində əhalinin maddi və sosial ehtiyaclarının təmin […]

LƏNKƏRAN VİLAYƏTİNDƏ MÜASİR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN AQROİQLİM EHTİYATLARINA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

M.S.Həsənov, M.K.Rəhimov, Y.C.Hadıyev AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan, Baki ş., H.Cavid […]

AZƏRBAYCANDA XÜSUSİ MÜHAFİZƏ OLUNAN TƏBİƏT ƏRAZİLƏRİNİN LANDŞAFT-EKOLOJİ MÜXTƏLİFLİYİ VƏ KARKAS MODELİ

M.С.İsmayılov, E.A.Cəbrayılov AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., […]

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACININ DAĞ-MEŞƏ LANDŞAFTLARININ TRANSFORMASİYASININ EKOGEOMORFOLOJİ AMİLLƏRİNİN TƏDQİQİ

İ.İ.Mərdanov,T.D.Ağayev, N.Ş.Eldarov Sumqayıt Dövlət Universiteti, AZ 5008, Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə [email protected] X […]

BİOGEN VƏ MİKROBİOLOJİ MƏLUMATLARA ƏSASƏN  LƏNKƏRANÇAYIN MÜASİR EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ

A.Ə.Məlikov AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr.,115 [email protected] […]

AZƏRBAYCANIN İNZİBATİ RAYON MƏRKƏZLƏRİ VƏ ONLARIN SOSİAL-DEMOQRAFİK İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Z.N.Eminov1, L.M.Abasova2 1AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti [email protected] […]