Coğrafiya və təbii resurslar

2023, №1

HİDROLOGİYA

R.N.Mahmudov, V.İ.Məmmədova, F.S.DadaşovaMüasir iqlim dəyişmələri fonunda son illərdə (2021-2022) Azərbaycanın hidrometeoroloji şəraitinin təhlili

Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.BayramovBərgüşad çayının su ehtiyatından inteqrasıyalı istifadə

İQLİM

H.L.Nəbiyev, U.R.Tağıyeva, Q.B.ƏhmədovaAzərbaycan Respublikası ərazisində məhəllin oroqrafik şəraitinin və havanın sirkulyasiyanın seləmələgəlmədə rolu

N.N.İsmayılovaAbşeron yarımadası və onun akvatoriyasında temperatur rejiminə iqlim dəyişmələrinin təsiri

TORAQ COĞRAFİYASI

M.Ə.Məmmədov, A.M.ZülfüqarovaHəkəriçay hövzəsində yayılan dağ-meşə torpaqlarının işğaldan əvvəlki vəziyyəti və onların bərpası yolları

LANDŞAFTŞÜNASLIQ

H.L.MustafabəyliBöyük Qafqazın cənub yamacı ərazisində yayılan süxur, torpaq, lil və bitkilərin biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinə dair

G.N.HacıyevaBöyük Qafqazın şimal-şərq yamacının mənimsənilməsində iqlim amillərinin rolu

L.M.MəhərrəmliMuğan düzündə aqrolandşaftların formalaşması və struktur funksional xüsusiyyətləri

T.V.QasımovaGəncə fiziki-coğrafi rayonunun bitki örtüyünün dinamikasının NDVİ əsasında təhlili

İNSAN COĞRAFİYASI

Z.N.Eminov, T.M.HüseynovaBöyük Qafqaz vilayəti əhalisinin yaşayış keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında məşğulluq probleminin həlli

N.Ə.Paşayev, H.Ə.YunuszadəLənkəran-Astara iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinin müasir problemləri

Z.A.MirzəyevaBakı şəhəri əhalisinin məşğulluq strukturu: dinamikası və inkişaf meyilləri

TURİZM COĞRAFİYASI

V.S.Dərgəhov, S.A.Talıbov, Q.V.Məmmədov, İ.F.NuriyevaAzərbaycanda kiçik tarixi şəhərlər və kreativ mədəni turizm məhsullarının formalaşması imkanları (Şuşa şəhəri timsalında)

EKOCOĞRAFİYA

Ə.A.Əliyev – Bakı–Siyəzən avtomagistralında avtonəqliyyat vasitələrinin insan sağlamlığına təsir xüsusiyyətləri

TOPONİMİKA

V.N.BəndəliyevAzərbaycan-türk mənşəli toponimlərin Şərqi Avropa və Sibir ərazilərində paralelləri haqqında