Coğrafiya və təbii resurslar

2021, №1

TARİXİ COĞRAFİYA

Məmmədov R.M.,  Əzizov Ş.K. – Ermənilərin toponimiya təcavüzü və onun qədim xəritələr əsasinda ifşa edilməsi

İQLİM

Səfərov S.H., Hüseynov C.S., Quliyev Z.G. – Kür dağarası çökəkliyi vilayətində yağıntı rejiminin uzunmüddətli dəyişmələri

Məmmədov Ə.Ş., Bayramov A.Ə., Əliyeva N.İ. – Qlobal iqlim dəyişmələrinin Abşeron yarımadasının su təminatına  gözlənilən təsirləri

Kazımova S.E.İqlim dəyişmələri və onun regional təsirləri

GEOMORFOLOGİYA

Abdullayev R.S., Umudova M.F. – Kiçik Qafqazın qədim çay dərələrinin dövrü təkamülü və onların tətbiqi əhəmiyyəti (Azərbaycan timsalında)

Qasımov C.Y. – Kür-Araz ovalığı və ətraf ərazilərin morfometrik amillər əsasında ekogeomorfoloji rayonlaşdırılması

Məmmədəliyeva V.M., Nəsirova V.R. – Daşkəsən rayonu timsalında Landsat TM sensor təsvirlərinə əsasən mineralların aşkarlanması

TORPAQ COĞRAFİYASI

Əsgərova G.F. – Daşqın suları altında qalmış torpaqların əsas göstəriciləri

LANDŞAFTŞÜNASLIQ

Kazımova S.T. – Landşaftların təbii turızm-rekreasıya ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və turist marşrutları (Quba rayonu timsalında)

İNSAN COĞRAFİYASI

Eminov Z.N., Tahirova H.M.Naxçıvan Muxtar Respublikasında məskunlaşma və miqrasiya problemləri

Paşayev N.Ə., Abbasova A.A.Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunda taxılçılığın yüksəklik qurşaqları üzrə təşkili və müasir vəziyyəti

Bədəlov E.S.Azərbaycanın orta  şəhərlərinin  demoqrafik  inkişaf  xüsusiyyətləri

Hüseynova T.M.Abşeron  iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin yaşayış keyfiyyətinin formalaşmasının sosial əsasları

Ələskərzadə İ.İ. – Dövlət proqramlarında bitkiçiliyin inkişaf etdirilməsinin perspektivliyi haqqında

Salayeva L.A. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğalı nəticəsində kurort-rekreasiya təsərrüfatının inkişafına vurduğu sosial-iqtisadı ziyanın qiymətləndirilməsi

TİBBİ COĞRAFİYA

Məmmədova A.R. Azərbaycanda təbii-coğrafi və ekoloji şəraitin ürək-damar xəstəliklərinə təsirinin tibbi-coğrafi əsasları

EKOCOĞRAFİYA

İsmayılov A.İ., Yaşar Ə.Y., F.M.Feyziyev Neftlə çirklənmiş torpaqların peyk təsvirləri və geoinformasiya texnologiyaları əsasında tədqiqi