Coğrafiya və təbii resurslar

Jurnal haqqında

“Coğrafiya və Təbii Resurslar” jurnalının əsas məqsədi müxtəlif coğrafi yanaş­malara (insan, fiziki, təbiət, cəmiyyət, CİS və s.) və problemlərə həsr olunmuş  elmi tədqiqatların nəşrini həyata keçirməkdir. Bu problemlər dünyanın və ya regionların fiziki coğrafi, ekocoğrafi, insan və təsərrüfat resurslarının qiymətləndirilməsi, idarə edilməsi və yerləşdirilməsi ilə bağlı ola bilər.

İnsan və təbiət problemlərinin həllində coğrafi nəzəriyyə və metodologiyanın tətbiqi ilə hər hansı bir mövzuya həsr edilmiş elmi məqalələr jurnala qəbul edilir. Bu, ətraf mühit və ya sosial-iqtisadi tədqiqat üsulları, problemləri və nəticələri, həmçinin insan və təbiət resurslarının idarə edilməsi və yerləşdirilməsi prinsipləri, nəticələri ilə bağlı istiqamətləri əhatə edə bilər. Məqalələr nəşrdən əvvəl rəydən keçirilir.

Jurnalın auditoriyası universitet və kitabxanalar; elmi tədqiqat institutları və cəmiy­yətlər; dövlət və beynəlxalq qurumlar, agentliklər; geoloji və mineral kəşfiyyat şirkət­ləri; parlament və inzibati orqanlar; təbiəti mühafizə təşkilatları; alimlər və doktorantlardır.

Son məqalələr

LƏNKƏRAN VİLAYƏTİNDƏ MÜASİR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN AQROİQLİM EHTİYATLARINA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

M.S.Həsənov, M.K.Rəhimov, Y.C.Hadıyev AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan, Baki ş., H.Cavid […]

AZƏRBAYCANDA XÜSUSİ MÜHAFİZƏ OLUNAN TƏBİƏT ƏRAZİLƏRİNİN LANDŞAFT-EKOLOJİ MÜXTƏLİFLİYİ VƏ KARKAS MODELİ

M.С.İsmayılov, E.A.Cəbrayılov AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., […]

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACININ DAĞ-MEŞƏ LANDŞAFTLARININ TRANSFORMASİYASININ EKOGEOMORFOLOJİ AMİLLƏRİNİN TƏDQİQİ

İ.İ.Mərdanov,T.D.Ağayev, N.Ş.Eldarov Sumqayıt Dövlət Universiteti, AZ 5008, Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə [email protected] X […]

BİOGEN VƏ MİKROBİOLOJİ MƏLUMATLARA ƏSASƏN  LƏNKƏRANÇAYIN MÜASİR EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ

A.Ə.Məlikov AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr.,115 [email protected] […]

AZƏRBAYCANIN İNZİBATİ RAYON MƏRKƏZLƏRİ VƏ ONLARIN SOSİAL-DEMOQRAFİK İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Z.N.Eminov1, L.M.Abasova2 1AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti [email protected] […]

Hamısı