Coğrafiya və təbii resurslar

Jurnal haqqında

“Coğrafiya və Təbii Resurslar” jurnalının əsas məqsədi müxtəlif coğrafi yanaş­malara (insan, fiziki, təbiət, cəmiyyət, CİS və s.) və problemlərə həsr olunmuş  elmi tədqiqatların nəşrini həyata keçirməkdir. Bu problemlər dünyanın və ya regionların fiziki coğrafi, ekocoğrafi, insan və təsərrüfat resurslarının qiymətləndirilməsi, idarə edilməsi və yerləşdirilməsi ilə bağlı ola bilər.

İnsan və təbiət problemlərinin həllində coğrafi nəzəriyyə və metodologiyanın tətbiqi ilə hər hansı bir mövzuya həsr edilmiş elmi məqalələr jurnala qəbul edilir. Bu, ətraf mühit və ya sosial-iqtisadi tədqiqat üsulları, problemləri və nəticələri, həmçinin insan və təbiət resurslarının idarə edilməsi və yerləşdirilməsi prinsipləri, nəticələri ilə bağlı istiqamətləri əhatə edə bilər. Məqalələr nəşrdən əvvəl rəydən keçirilir.

Jurnalın auditoriyası universitet və kitabxanalar; elmi tədqiqat institutları və cəmiy­yətlər; dövlət və beynəlxalq qurumlar, agentliklər; geoloji və mineral kəşfiyyat şirkət­ləri; parlament və inzibati orqanlar; təbiəti mühafizə təşkilatları; alimlər və doktorantlardır.

Son məqalələr

KÜR DAĞARASI ÇÖKƏKLİYİNİN LANDŞAFT – GEOKİMYƏVİ ŞƏRAİTİ VƏ ONUN İNSAN SAĞLAMLIĞINA TƏSİRİ

R.M.Məmmədov, Q.İ.Rüstəmov, M.C.İsmayılov, A.N.İsayev, A.M.Rüstəmova   AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu […]

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA DAĞ-ŞABALIDI TORPAQLARININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ ONLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

M.Ə.Məmmədov, M.İ.Yunusov, G.N.Hacıyeva   AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu AZ 1143, […]

LƏNKƏRAN OVALIĞI MEŞƏLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ ANTROPOGEN TRANSFORMASİYASI

M.Y.Xəlilov   AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., […]

DAĞLIQ ƏRAZİLƏRDƏ DEMOQRAFİK İNKİŞAFIN DAVAMLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (DAĞLIQ ŞİRVAN İQTİSADİ RAYONUNUN TİMSALINDA)

R.N.Kərimov   Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın dağlıq əra­zilə­rin­dəki demoqrafik inkişafın və proseslərin dayanıqlığı […]

AZƏRBAYCANIN DAĞ KƏND YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA TURİZM EHTİYATLARININ ROLU (QUBA VƏ QUSAR İNZİBATİ RAYONLARI TİMSALINDA)

Z.T.İmrani, N.R.Cəfərova   Xülasə. Dağ kəndlərində əhalinin maddi və sosial ehtiyaclarının təmin […]

Hamısı