Coğrafiya və təbii resurslar

Jurnal haqqında

“Coğrafiya və Təbii Resurslar” jurnalının əsas məqsədi müxtəlif coğrafi yanaş­malara (insan, fiziki, təbiət, cəmiyyət, CİS və s.) və problemlərə həsr olunmuş  elmi tədqiqatların nəşrini həyata keçirməkdir. Bu problemlər dünyanın və ya regionların fiziki coğrafi, ekocoğrafi, insan və təsərrüfat resurslarının qiymətləndirilməsi, idarə edilməsi və yerləşdirilməsi ilə bağlı ola bilər.

İnsan və təbiət problemlərinin həllində coğrafi nəzəriyyə və metodologiyanın tətbiqi ilə hər hansı bir mövzuya həsr edilmiş elmi məqalələr jurnala qəbul edilir. Bu, ətraf mühit və ya sosial-iqtisadi tədqiqat üsulları, problemləri və nəticələri, həmçinin insan və təbiət resurslarının idarə edilməsi və yerləşdirilməsi prinsipləri, nəticələri ilə bağlı istiqamətləri əhatə edə bilər. Məqalələr nəşrdən əvvəl rəydən keçirilir.

Jurnalın auditoriyası universitet və kitabxanalar; elmi tədqiqat institutları və cəmiy­yətlər; dövlət və beynəlxalq qurumlar, agentliklər; geoloji və mineral kəşfiyyat şirkət­ləri; parlament və inzibati orqanlar; təbiəti mühafizə təşkilatları; alimlər və doktorantlardır.

Son məqalələr

ABŞERON YARIMADASINDA OKSİGENIN SIXLIĞININ ÇOXİLLİK DƏYIŞMƏ TENDENSİYASININ QİYMƏTLƏNDİRİLIMƏSİ

S.H.Səfərov1, F.S.Dadaşova2 1.Milli Aviasiya Akademiyası. Bakı, Binə qəs. 25-ci km 2.Hidrometeorologiya Elmi […]

ABŞERON İQTİSADİ COĞRAFİ RAYONUNDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN İQTİSADİ-SOSİAL COĞRAFİ MƏSƏLƏLƏRİ

X.M.Osmanova AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid […]

ARAN İQTİSADİ-COĞRAFİ  RAYONUNDA  ŞƏHƏR MƏSKUNLAŞMASI VƏ ŞƏHƏRLƏRDƏ DEMOQRAFİK İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ

E.S. Bədəlov AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu AZ 1143, Bakı, H.Cavid […]

AZƏRBAYCANDA TƏTBİQ EDİLƏN GEODEZİK PROYEKSİYALARIN  DƏQİQLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

M.H.Qocamanov, Ə.İ.İsmayılov Bakı Dövlət Universiteti Bakı ş., Z.Xəlilov küç. 23 [email protected]   […]

AZƏRBAYCANDA MÜASİR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN BƏZİ XƏSTƏLİKLƏRƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ

R.M.Məmmədov1, M.S.Həsənov1, C.N.Əhmədova1 , U.R.Tağıyeva2 1 AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

Hamısı