Geography and Natural Resources

AZƏRBAYCANDA SƏHRALAŞMA PROSESLƏRİNİN İNKİŞAFINA TƏBİİ VƏ ANTROPOGEN AMİLLƏRİN TƏSİRİNİN TƏHLİLİ (Muğan düzünün timsalında)

А.А. Lukaşov, S.Ə. Tarixazər

[email protected]

DOI: 10.59423/gnr.2024.90.48.001

Xülasə. Tə­bii kom­po­nent­lə­rin bir-bi­ri ilə əla­qə­si nə­zə­rə alın­ma­dan, ək­sər hal­lar­da uzaq­gö­rən iq­ti­sa­di fəa­liy­yət, xü­su­sən də Azər­bay­can­da səh­ra­laş­ma pro­ses­lə­ri­nin art­ma­sı­na sə­bəb olur. Bu gün Res­pub­li­ka­da 3610 mil­yon hek­tar sa­hə­də ero­zi­ya pro­ses­lə­ri ge­dir, 1 mil­yon hek­tar­dan çox əra­zi isə səh­ra­laş­ma­ya mə­ruz qa­lır.

Öl­kə­nin ər­zaq və eko­lo­ji təh­lü­kə­siz­li­yi­ni tə­min et­mək məq­sə­di­lə Mu­ğan dü­zün­də səh­ra­laş­ma pro­se­si­nin in­ki­şa­fı­na tə­sir gös­tə­rən tə­bii və ant­ro­po­gen amil­lər mü­əy­yən edil­miş­dir. Hə­lə XX əs­rin bi­rin­ci ya­rı­sın­da Mu­ğan dü­zü tor­paq­la­rı­nın sə­mə­rə­li is­ti­fa­də və mü­ha­fi­zə­si­ni təd­qiq edən rus coğ­ra­fi­ya­çı­sı A.G. Ka­uf­ma­nın işi ilə mü­qa­yi­sə­li təh­lil apa­rıl­mış­dır. O, kənd tə­sər­rü­fa­tı bit­ki­lə­ri­nin məh­sul­dar­lı­ğı­nı ar­tır­maq məq­sə­di­lə tor­pa­ğın mün­bit­li­yi­nin ar­tı­rıl­ma­sı nöq­te­yi-nə­zə­rin­dən öy­rən­miş­dir. Təd­qi­qat sa­hə­sin­də risk xə­ri­tə­si tər­tib edil­miş və səh­ra­laş­ma­ya həs­sas əra­zi­lər he­sab­lan­mış­dır.

Açar söz­lər: da­vam­lı in­ki­şaf, iq­ti­sa­di sə­mə­rə­li­lik, risk, səh­ra­laş­ma, ra­sio­nal is­ti­fa­də, kənd tə­sər­rü­fa­tı is­teh­sa­lı

ƏDƏBİYYAT

 1. 1. Алиев Б.Г. Проблема опустынивания в Азер­байджане и пути ее решения. Баку, 2005. 670 c.
 2. Ализаде Ш.В. Экологический мониторинг почв Муганской степи Азербайджана // Вестник НГАУ- 3 (64), 2022, с. 5-16
 3. Аскерова Г.Г. Исследование фито­геогра­фи­чес­ких особенностей опустынивания ландшафтов (на примере северо–восточного склона Малого Кав­каза и Джейранчельского низкогорья). Баку: Элм, 2012, 184 с.
 4. Будагов Б.А., Мамедов Р.М., Исматова Х.Р., Ми­каилов А.А. Динамика процессов опус­тыни­ва­ния в восточной части Азербайджанской Рес­пуб­лики // Известия НАНА. Серия наук о земле. 2002, № 2, с. 7–16
 5. Гарибов Я.А., Юнусов М.И., Исмаилов М.Д., Мамедбейов Э.Ш. Опустынивание современных ландшафтов Кура–Аразской низменности. Баку, 1995. 100 с.
 6. Грин М., Кауфман А. Экономическая геогра­фия СССР. Вып. 1. М.: Соцэкгиз, 1933. 360 с.
 7. Гулиева С.Ю. Опустынивание в аридных и се­миаридных горных геосистемах (на примере Нахи­чеванской Автономной Республики) // Баку, 2011, 182 с.
 8. Исмаилов М.Д., Юнусов М.И., Мамедбеков Э.Ш., Зейналова С.М. Геоэкологическое положение и районирование ландшафтов аридных равнин Азербайджана // Львовский Нац. Ун. им. Ивана Франковского, 2015, с. 50-54
 9. Кауфман А.Г. Мугань // География в школе. 1935, с. 27-30
 10. Керимова Э.Дж. Особенности развития про­цесса опустынивания ландшафтов Гобустана и ме­ры борьбы с ними // Материалы научно-прак­ти­чес­кой конференции «Проблемы опустынивания в Азербайджане», посвященной 75-летию акад. Б.А. Будагова. Баку, 2003, с. 101-105
 11. Керимова Э.Дж. Экологическое состояние аридных геосистем Азербайджана (на примере Абшерон-Гобустанского района) // Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Изучение, сохранение, восстановление естествен­ных ландшафтов». Волгоград, 2015, с. 302-306
 12. Пенджиев А.М. Экологические проблемы ос­воения пустынь: опустынивание: деградация почв // «Экология и энергоресурсы пустыни». Аш­хабад, 2013. С. 84-97.
 13. Сейидалиев Н.Я. Установление влияния ра­циональных норм удобрений, поливов и густоты сто­яния растений на продуктивность хлопчатника в условиях Мильско-Карабахской зоны Азер­байд­жан­ской Республики. Автореф. дис. д-ра х наук. Баку, 2014, 39 с.
 14. Тарихазер С.А. Роль аридно-денудационных рельефообразующих процессов в развитии про­цесса опустынивания на северном склоне Большого Кавказа // Материалы научно-практической кон­фе­ренции «Проблемы опустынивания в Азер­байд­жане», посвященной 75-летию акад. Б.А. Будагова. Баку, 2003, с. 88-91
 15. Янина Т.А., Болиховская Н.С., Сорокин В.М., Бердникова А.А., Ткач Н.Т. Палеогеография Каспийского моря в позднем плейстоцене – го­ло­цене (анализ материалов бурения). Актуальные проблемы палеогеографии плейстоцена. М., 2020. С. 317-365.
 16. Development of the Kura delta, Azerbaijan; a record of Holocene Caspian sea-level changes Robert M. Hoogendoorn, Jelle F. Boels a, Salomon B. Kroonenberg a, Mike D. Simmons b, Elmira Aliyeva c, Aliya D. Babazadeh c, Dadash Huseynov. Marine Geology 222–223, 2005. pp. 359–380
 17. Scheda J. General Karte von Europa. Milita­ri­sche Geograhischen Institut, Vienna. 1845

 

Çapa qəbul olunub: 15 mart 2024

Məqaləni yüklə

А.А.Lukaşov, S.Ə.Tarixazər – Azərbaycanda səhralaşma proseslərinin inkişafina təbii və antropogen amillərin təsirinin təhlili (Muğan düzünün timsalında). Coğrafiya və təbii resurslar, №1 (21), 2024, səh. 45-53.