Coğrafiya və təbii resurslar

2021, №3

LANDŞAFTŞÜNASLIQ

M.C.İsmayılov, S.M.ZeynalovaAzərbaycanın arid və semiarid  landşaftlarının struktur-funksional xüsusiyyətlərinə palçıq vulkanlarının təsiri.

H.L.Mustafabəyli,  Y.R.RəhimovŞəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi landşaft növlərinin reqressiv ekocoğrafi təzahürləri və onların aradan qaldırılması yolları.

H.A.Xəlilov, G.Ə.İmanovaLandşaftların ekoloji potensialının qiymətləndirilməsi (Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilər timsalında).

F.Z.Zamanov Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı müasir landşaftlarının təbii strukturunun formalaşma xüsusiyyətləri.

S.Ş.AtakişiyevAğsuçay hövzəsinin dağ meşə ekosistemlərinin antropogen transformasiyasının əsas istiqamətləri.

R.A.Əliyeva – Qanix-Əyriçay vadisi və ona bitişik alçaq dağliq ərazi landşaftlarinin transformasiyasinin ekoloji nəticələri.

GEOMORFOLOGİYA

M.F.UmudovaTalış geosistemi relyefinin morfometrik interpritasiyası.

M.G.AlməmmədliLənkəran çayı hövzəsinin üfiqi parçalanmasının morfometrik təhlili.

TORPAQ COĞRAFİYASI

A.Ş.CərullayevAzərbaycan Respublikasında eroziya təhlükəli torpaqların ekoiqtisadi qiymətləndirilməsi.

İNSAN COĞRAFİYASI

N.H.Əyyubov, N.B.PaşayevaGəncə-Daşkəsən və Qazax-Tovuz iqtisadi rayonlarının kənd məskunlaşması və onların balanslı demoqrafik, sosial-iqtisadi inkişafı məsələləri.

T.Ə.ƏliyevaNaxçıvan Muxtar Respublikası şəhərlərinin sosial-iqtisadi inkişafında dövlət proqramlarının rolu.

Z.A.MirzəyevaBakı şəhərinin qəsəbələri və onların demoqraf inkişafı.

X.Ş.CəfərovaGəncə–Qazax iqtisadi rayonunda təsərrüfat strukturunun təkmilləşdirilməsində sənayenin rolu.

Ə.A.BabaşovaAran iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişafın tənzimlənməsi məsələlərinin tədqiqi.

EKOCOĞRAFİYA

F.F.MahmudovaAzərbaycanda radon riskinin qiymətləndirilməsi.

TARİXİ COĞRAFİYA

Ş.K.Əzizovİşğaldan azad olunmuş Qarabağın ekosistemləri və coğrafi adların təhlili.

ELM TARİXİ

Z.N.Eminov, H.T.HaqverdiyevAkademik Həsən Əliyevin elmə bağlı ömür səlnaməsindən.