География и природные ресурсы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Т.Г.Гасанов, М.Р.Бабаев

Аннотация. В статье анализируются состояние водных ре­сур­сов в слабообеспеченных регионах Азер­бай­джа­на, основные направления использования водных ре­сурсов в условиях глобальных климатических из­менений и обоснования снижения водоемкости на­ци­онального дохода.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğ­ra­fi­ya­sı (B.Ə.Budaqovun redaktəsi ilə). Bakı, Elm, 1999. 246 s.
  2. Qurbanzadə A.A. Ekologiya: sosial və iqtisadi əsas­ları. Bakı, Elm, 2010, 368 s.
  3. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водный баланс Азер­байджана. Баку, Елм, 1978, 250 с.
  4. Həsənov T.G., İqtisadi–coğrafi rayon­laş­dır­ma. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2012, 245 s.
  5. Babayev M.R. Azərbaycanın su ehtiyatları: sə­mə­rə­li istifadə və inteqral idarəolunma problemi. Elmi-prak­tiki konfransın materialları. Bakı, 2015, s. 42-44.
  6. Бабаев М.Р. Экономические проблемы исполь­зо­вания и охраны водных ресурсов в Азер­байджан­ской ССР, Аз НИИНТИ- Баку-1989, 28 с.
  7. Həsənov T.G., İsmayılova Ü.T. Böyük Qafqazın cə­nub yamacının su ehtiyatları və təchizat xidmətlərinin coğ­rafi xüsusiyyətləri. 2-ci Xəzər Beynəlxalq Su Tex­no­lo­giyalı konfransının materialları. Bakı, 2014. s. 93-99.

Скачать статью