Geography and Natural Resources

THE MAİN DİRECTİONS OF RATİONAL USE OF WATER RESOURCES İN THE REGİONS OF AZERBAİJAN

T.G.Hassanov, M.R. Babayev

Abstract. The article analyzes the state of water resources in poorly secured regions of Azerbaijan, the main uses of water resources in the conditions of global climatic changes and justification of the reduction of water intensity of national income.

REFERENCES:

  1. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğ­ra­fi­ya­sı (B.Ə.Budaqovun redaktəsi ilə). Bakı, Elm, 1999. 246 s.
  2. Qurbanzadə A.A. Ekologiya: sosial və iqtisadi əsas­ları. Bakı, Elm, 2010, 368 s.
  3. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водный баланс Азер­байджана. Баку, Елм, 1978, 250 с.
  4. Həsənov T.G., İqtisadi–coğrafi rayon­laş­dır­ma. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2012, 245 s.
  5. Babayev M.R. Azərbaycanın su ehtiyatları: sə­mə­rə­li istifadə və inteqral idarəolunma problemi. Elmi-prak­tiki konfransın materialları. Bakı, 2015, s. 42-44.
  6. Бабаев М.Р. Экономические проблемы исполь­зо­вания и охраны водных ресурсов в Азер­байджан­ской ССР, Аз НИИНТИ- Баку-1989, 28 с.
  7. Həsənov T.G., İsmayılova Ü.T. Böyük Qafqazın cə­nub yamacının su ehtiyatları və təchizat xidmətlərinin coğ­rafi xüsusiyyətləri. 2-ci Xəzər Beynəlxalq Su Tex­no­lo­giyalı konfransının materialları. Bakı, 2014. s. 93-99.

Download the article