Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN REGİONLARININ SU EHTİYATLARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ OLUNMASININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

T.G.Həsənov, M.R.Babayev

Bakı Dövlət Universiteti

[email protected], [email protected]

 

Xülasə. Məqalədə Cənubi Qafqazda su ehtiyatları ilə zəif təmin olunmuş Azərbaycan regionlarında su ehtiyatlarından qlobal iqlim dəyişmələri şəraitində istifadənin əsas istiqamətləri şərh olunmuş və milli gəlirin su tutumluluğunun aşağı salınması əsaslandırılmışdır.

Ədəbiyyat:

  1. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğ­ra­fi­ya­sı (B.Ə.Budaqovun redaktəsi ilə). Bakı, Elm, 1999. 246 s.
  2. Qurbanzadə A.A. Ekologiya: sosial və iqtisadi əsas­ları. Bakı, Elm, 2010, 368 s.
  3. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водный баланс Азер­байджана. Баку, Елм, 1978, 250 с.
  4. Həsənov T.G., İqtisadi–coğrafi rayon­laş­dır­ma. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2012, 245 s.
  5. Babayev M.R. Azərbaycanın su ehtiyatları: sə­mə­rə­li istifadə və inteqral idarəolunma problemi. Elmi-prak­tiki konfransın materialları. Bakı, 2015, s. 42-44.
  6. Бабаев М.Р. Экономические проблемы исполь­зо­вания и охраны водных ресурсов в Азер­байджан­ской ССР, Аз НИИНТИ- Баку-1989, 28 с.
  7. Həsənov T.G., İsmayılova Ü.T. Böyük Qafqazın cə­nub yamacının su ehtiyatları və təchizat xidmətlərinin coğ­rafi xüsusiyyətləri. 2-ci Xəzər Beynəlxalq Su Tex­no­lo­giyalı konfransının materialları. Bakı, 2014. s. 93-99.

Məqaləni yüklə