Coğrafiya və təbii resurslar

ŞƏKİ–ZAQATALA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONU ŞƏHƏRLƏRİNİN İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTİ VƏ ONLARIN TƏNZİMLƏNMƏSİ

N.H.Əyyubov, N.B.Paşayeva

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə Şəki–Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu şəhərlərinin demoqrafik və sosial-iqtisadi inkişaf xüsusiyyəti əhalinin siyahıyaalma materialları və cari statistik məlumatlar əsasında araşdırılır, baş verən meyillər müəyyənləşdirilir. Şəhərlərin təkcə iqtisadi-coğrafi rayonun əsas istinad-dayaq karkasları kimi deyil, həm də ümumrespublika mənafeyi, geosiyasi-strateji mövqeyi baxımından demoqrafik, sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətləri əsaslandırılır.

ƏDƏBİYYAT

  1. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏHALİSİ­NİN SİYAHIYAALINMASI– 1999. Cild 1. Bakı-2000-ci il.
  2. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏHALİ­Sİ­NİN SİYAHIYAALINMASI-2009. Cild 1. Bakı-2011-ci il.
  3. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REGİ­ONAL COĞRAFİ PROBLEMLƏRİ. ŞƏKİ-ZAQATA­LA İQTİSADİ RAYONU. Bakı-2003., 190 s.
  4. Əfəndiyev V.Ə. Urbanizasiya və Azərbay­canın şəhər yaşayış məskənləri, Bakı-2002., 397 s.
  5. Mehrəliyev E.Q., Əyyubov N.H., Sadıqov M.O. Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri. Bakı-1988., 192 s.
  6. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azər­baycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı-2010., 416 s.

Məqaləni yüklə