Geography and Natural Resources

PECULIARITIES AND REGULATION OF DEVELOPMENT OF CITIES IN THE SHEKI-ZAGATALA ECONOMIC REGION

N.H.Eyyubov, N.B.Pashayeva

Abstract. The article is devoted to the analysis of demographic and social-economic development of cities in the Sheki-Zagatala economic region based on population census and latest data. The relevant tendencies are determined, and corresponding ways of regulation are substantiated.

REFERENCES

  1. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏHALİSİ­NİN SİYAHIYAALINMASI– 1999. Cild 1. Bakı-2000-ci il.
  2. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏHALİ­Sİ­NİN SİYAHIYAALINMASI-2009. Cild 1. Bakı-2011-ci il.
  3. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REGİ­ONAL COĞRAFİ PROBLEMLƏRİ. ŞƏKİ-ZAQATA­LA İQTİSADİ RAYONU. Bakı-2003., 190 s.
  4. Əfəndiyev V.Ə. Urbanizasiya və Azərbay­canın şəhər yaşayış məskənləri, Bakı-2002., 397 s.
  5. Mehrəliyev E.Q., Əyyubov N.H., Sadıqov M.O. Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri. Bakı-1988., 192 s.
  6. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azər­baycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı-2010., 416 s.

Download the article