Coğrafiya və təbii resurslar

LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ RAYONUNDA TƏSƏRRÜFAT STRUKTURUNUN YENİDƏN QURULMASI VƏ ƏMƏK EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

M.İ.Bağırova

 

AMEA akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Az 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

 

Xülasə. İqtisadi rayonlarda təsərrüfat sahələrinin inkişafı və səmərəli strukturunun qu­rulması onların təbii-iqtisadi və demoqrafik potensialından istifadə edil­mə­sinə imkan verir. Həmçinin, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında ayrı-ayrı re­gi­on­la­rın payının artırılması üçün bu tədbirlərin əhəmiyyəti böyükdür. Təbii eh­ti­yat­larla zəif təmin olunan, lakin güclü demoqrafik potensiala malik olan Lən­kə­ran-Astara iqtisadi rayonunda təsərrüfat sahələrinin formalaşmasında təbii-coğ­rafi şərait aparıcı yeri tutur. Bol aqroiqlim ehtiyatları, məhsuldar torpaqlar kənd təsərrüfatının sitrus meyvəçiliyi, tərəvəzçilik, çayçılıq, üzümçülük sa­hə­lə­rinin inkişafına şərait yaradır. Sənaye də bu sahələrin məhsullarının emalına əsas­lanır.

Lakin keçid dövründə yaranan iqtisadi böhran sənaye və kənd təsərrüfatı sa­hə­lərində çətinliklərə səbəb olmuşdur. Aparılan iqtisadi islahatlar regionda tə­sər­rüfat sahələrinin bərpasına, onun strukturunun yenidən qurulmasına im­kan ver­mişdir. Bunlar əmək ehtiyatlarının işlə təminatına da öz təsirini gös­tə­rir. 

Açar sözlər: iqtisadi rayon, təsərrüfat strukturu, sənaye, kənd təsərrüfatı, iqtisadi islahatlar, yeni iş yerləri, təbii-iqtisadi potensial

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri 2016. Bakı, DSK, 2017, 472 s.
 2. Azərbaycanın əhalisi – 2017, Bаkı, DSК, 2016, 138 s.
 3. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı – 2016. Bакı, ДSК, 2017, 608 с.
 4. Azərbaycanın regionları – 2015. Bаkı: DSК, 2016.
 5. Azərbaycanın regionları – 2016. Bаkı, DSК, 2017. 806 s.
 6. Azərbaycanın sənayesi. Bаkı, DSК, 2008, 574 s.
 7. Azərbaycanın sənayesi. Bаkı, DSК, 2013, 332 s.
 8. Azərbaycanın sənayesi 2017. Bаkı, DSК, 2018, 327 s.
 9. Azərbaycanın statistik göstəriciləri – 2016. Bakı, DSK, 2017, 814 s.
 10. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 1999-cu il siyahıyaalmasının yekunları. VII hissə. Əha­linin məş­ğul­luq vəziyyəti. Bакı: ДSК, 2001, 820 с.
 11. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 2009-cu il si­yahıyaalmasının yekunları. I hissə. Əhalinin sayı, yer­ləş­məsi, cins, yaş tərkibi və nikah və­ziy­yəti. Bакı: ДSК, 2010, 629 с.
 12. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 2009-cu ilin si­yahıyaalma materialları. Məşğul əhalinin iqtisadiyyat sahə­ləri üzrə bölgüsü. XIII cild. Bакı: ДSК, 2010.
 13. Azərbaycan Respublikası regionlarının so­si­al-iq­tisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər). “Azər­baycan” qəz, Bakı, 2004, 13 fevral.
 14. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı. “Respublika” qəz, Bakı, 2009, 16 aprel.
 15. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı. “Respublika” qəz, Bakı, 2014, 28 fevral.
 16. Azərbaycan Respublikasında əhalinin ər­zaq məh­sulları ilə təminatına dair Dövlət Proqramı (2008-2015). Bakı, 2008, 51 s.
 17. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild. İqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya. Bakı, 2015, 327 s.
 18. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild. Regional coğrafiya. Bakı, 2015, 400 s.
 19. Eminov Z.N. Azərbaycanın əhalisi. Bakı: Çı­raq, 2005, 560 s.
 20. Əzizov S.Q. Lənkəran iqtisadi rayonunda ya­şayış məntəqələrinin formalaşması və in­ki­şa­fı­nın sosial-iqtisadi əsasları. Azərbaycan CC-nin əsər­ləri. XIV cild. Bakı, 2009. S. 239-244.
 21. İnsan və ətraf mühit. Azərbaycan CC əsər­ləri, XX cild, Bakı, 2017, 544 s.
 22. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda de­mo­qrafik inkişaf problemləri və əhalinin məs­kun­laş­ması. Bakı, 2019, 216 s.
 23. Мамедов К.В. Население Азер­бай­джан­ской ССР за 60 лет. Баку: Азернешр, 1982, 112 с.
 24. Mehrəliyev E.Q., Əyyubov N.H., Sadıqov M.O. Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri. Bakı: Elm, 1988, 196 s.
 25. Mehrəliyev E.Q. Azərbaycan Respub­li­ka­sın­da de­moqrafik proseslərin regional təhlili. Bakı: Elm, 2003, 236 s.
 26. Мехралиев Э.К. Географические проб­ле­мы формирования и размещения населения в Азер­бай­джанской ССР. Баку: Элм, 1984, 196 с.
 27. Müstəqillik yollarında – 25. AMEA. Bakı, 2016. s. 382-486.
 28. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.
 29. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2009-2013-cü illər). Bakı, DSK. Yanvar 2014, 507 с.
 30. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2014-2018-ci illər). Bakı, DSK. Yanvar 2016, 594 с.
 31. Yeni iş yerləri. Statistik məcmuə. Bаkı, DSК. Yanvar, 2009. 294 s.
 32. Yeni iş yerləri. Statistik məcmuə. Bаkı, DSК. Yanvar, 2014.

 

Çapa qəbul olunub: 27 yanvar 2020

Məqaləni yüklə