Geography and Natural Resources

CURRENT STATE OF DESERTIFICATION PROCESS IN THE LANDSCAPES OF THE KUR DEPRESSION

A.M.Mıkayılov

Abstract. The main natural and human factors responsible for desertification in the study area were identified. The de­sertification map was compiled as well. To determine the direction of development of desertification and carry comparative analysis, the maps of risk were compiled based on the NDVI parameters of aerospace images. It was determined that the threat of degradation has deve­loped in different directions, depending on intensities of the desertification factors, features of landscape mana­gement and reclamation measures.

REFERENCES

  1. Budaqov B. Ə., Məmmədov R. M., Mikayılov A.A., İsmətova X. R. Abşeron yarımadasının səhralaş­ma dərəcəsi və tipləri, onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Azərbaycanda səhralaşma problemləri. // Akademik B.Ə.Budaqovun anadan olmasının 75 illiyinə həsr olun­muş Elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, Elm, 2003. s. 40-53.
  2. Əskərova H.H. Landşaftların səhralaşmasının fitocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi (Kiçik Qafqazın şi­mal-şərq yamacı və Ceyrançöl alçaq dağlığı timsalında): coğr. elm. nam. … dis. avtoref. Bakı, 1999, 30 s.
  3. Qəribov Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının təbii landşaftlarının optimallaşdırılması. Bakı, AzTu mətbə­əsi, 2012, 216 s.
  4. Qəribov Y.Ə., Yunusov M.İ., İsmayılov M.C., Məmmədbəyov E.Ş. və b. Kür-Araz ovalığının müasir landşaftlarının səhralaşması. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun hesabatı. Bakı, 1995, 100 s.
  5. Quliyeva S.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikası arid geokomplekslərinin səhralaşma xüsusiyyətləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri: coğr. elm. nam. … dis. av­toref. Bakı, 1992, 24 s.
  6. Müseyibov M. A. Azərbaycanın fiziki coğra­fi­yası. Bakı, Maarif, 1998, s. 400.
  7. Будагов Б.А. Современные естественные ланд­шафты Азербайджанской ССР, Баку, Элм, 1988, 136 с.
  8. Будагов Б.А., Мамедов Р.М., Исматова Х.Р., Микаилов А.А. Динамика процессов опустынива­ния в восточной части Азербайджанской Респуб­ли­ки. Известия, НАНА. Сер. наук о земле, 2002, №2, с. 7-16.
  9. Мамедов Р.М., Исматова Х.Р., Джафарова Н.Р. Комплексная методика составления карт про­цессов опустынивания Абшеронского полуострова на ос­нове космических снимков. Azərbycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Yer elmləri, 2016, №3-4, s. 65-76.
  10. Мусеибов М.А. Ландшафты Азербайджан­ской республики. Баку, Изд. Бакинского Универ­си­тета, 2003, 137 с.

Download the article