Coğrafiya və təbii resurslar

GEOSPATİAL TEXNİKA METODUNDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ XƏZƏR DƏNİZİ SAHİL ZONASININ DİNAMİKASININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (ABŞERON SAHİL YARIMVİLAYƏTİ TİMSALINDA)

T.T.Məmişova

MAKA, Ekologiya İnstitutu, Bakı ş., S.S. Axundov küçəsi 1, AZ1115

turkan.memishova@gmail.com

X ü l a s ə

Son illərdə Xəzər dənizinin səviyyəsinin aşağı düşməsi sahil zonasının in­frastrukturuna ciddi təsir göstərir. Təqdim olunan məqalə 1986 və 2019-cu il­lər üçün Landsat MSS, OLI peyk təsvirlərindən istifadə etməklə Xəzər də­ni­zinin Abşeron yarımvilayəti (Sumqayıtçaydan Ceyrankeçməz çayına qədər) sa­hil zonası və sahil xəttinin identifikasiyası və dinamikasının, geomorfoloji pro­eslərin təsir arealları və kəmiyyət göstəricilərinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Sahildə uzun müddət ərzində baş verən dəyişiklikləri qiymətləndirilməsi üçün müvafiq proqram təminatlarının köməyilə peyk təsvirləri emal edilmiş və müx­təlif yarı avtomatlaşdırılmış üsullar ((Tasseled Cap (Brightness, Wetness, Greenness) və DSAS-Digital Shoreline Analysis System)) tətbiq etməklə təd­qiqat ərazisində akkumulyasiya,  sahələrin stabilliyi və abraziya prosesləri kə­miy­yətcə qiymətləndirilmişdir. Nəticələr dəniz səviyyəsinin aşağı düşməsi nə­ti­cəsində sahil zonasında baş verən dəyişiklikləri əyani şəkildə göstərən xə­ri­tələr və cədvəllər şəklində təqdim olunur.

Açar sözlər: morfologiya, sahil xətti, dinamika, peyk təsviri, məsafədən zondlama, abraziya, akkumulyasiya.

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Curran PJ. Principles of remote sensing. Lon­don Scientific and Technical Group, Essex, En­gland 1985; p. 282.
 2. Ghosh SK, Shankar B. Segmentation of re­mo­tely sensed images with fuzzy thresholding, and quan­ti­tative evaluation. International Journal of Remote Sen­sing 2000; 21 (11): pp. 2269-2300.
 3. Khorram S, Biging GS, Chrisman NR, Colby DR, Congalton R G, Dobson JE, Ferguson RL, Good­child MF, Jensen JR, Mace TH.Accuracy assessment of remote sensing-derived change detection. ASPRS, Bet­hesda; MD, 1999. P. 64.
 4. Khorram, S., Brockhaus, J.A., and Geraci, A.L. (1991) A regional assessment of land use/land cover types in Sicily with TM data. International Journal of Remote Sensing, 12(1), pp 69-78.
 5. Mausel PW, Kamber WJ, Lee JK. Optimum band selection for supervised classification of mul­ti­spectral data. Photogrammetric Engineering & Remote Sen­sing 1990; 56: pp. 55-60.
 6. Müseyibov M.A., Budaqov B.A. Şirinov N.Ş “Ümumi geomorfologiya Bakı, 2012, 303 s.
 7. Oyedotun T.D.T.Shoreline Geometry: DSAS as a Tool for Historical Trend Analysis // British Society for Geomorphology. Geomorphological Techniques. 2014. Chap. 3, Sec. 2.2
 8. Rasuly A., Naghdifar R., Rasoli M. Mo­nito­ring of Caspian Sea Coastline Changes Using Object-Oriented Techniques, Procedia Environmental Sciences Volume 2, 2010, pp. 416-426.
 9. Şirinov N.Ş., Vəliyev X.Ə., Əliyev Y.Q. Xə­zərin, onun sahillərinin təbiəti və ekologiyası. Bakı, 1998, 189 s.
 10. Yamamoto, K.H., and Finn, M.P (2012): Approximating tasseled cap values to evaluate bright­ness, greenness, and wetness for the Advanced Land Imager (ALI): U.S. Geological Survey Scientific In­ves­tigations Report 2012–5057, 9.
 11. А.С.Алиев “Подъем уровня Каспийского моря и затопление прибрежной зоны Азер­бай­джан­ской Республики” «Элм» Баку, 2021, 143 с.

 

Çapa qəbul olunub: 05 oktyabr 2021

Məqaləni yüklə