Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN REGİONLARININ DAYANIQLI İNKİŞAFINDA ELEKTROENERGETİKANIN ROLU

Z.M.Məmmədova

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın elektroenergetika sənayesinin müasir vəziyyəti və onun regionların so­si­al-iqtisadi inkişafındakı rolundan bəhs edilir. Bununla yanaşı, məqalədə alternativ və bərpa olunan ene­rji ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi yollarına da toxunulur.

ƏDƏBİYYAT

  1. Abdullayev K.M., Lətifov Y.İ., Abdullayeva G.K. Enerji ehtiyatları, elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit, Cild I. Bakı, 2005.
  2. “Azərenerji” ASC-nin illik hesabatı. Bakı, 2012.
  3. Nəbiyev N.Ə., Vəliyev N.A. Təbii sərvətlər və eko­­loji mühit. Bakı, 1987.
  4. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı, 2009-2013-cü illər. ARDSK. Bakı, 2013.
  5. Геология Азербайджана, Том VI. Полезные ис­копаемые. Баку, 2005.

Məqaləni yüklə