Coğrafiya və təbii resurslar

2016, №1

 

Geomorfologiya və Paleocoğrafiya

Tağıyeva Y.N., Xəlilova Ü.Ə., Əliyev A.İ., Muradlı E.V. – Azərbaycanın Abşeron əsrində paleoekoloji şəraitinin xüsusiyyətləri və onların rekonstruksiya metodları.

Xəlilova Ü.Ə. – Erkən Pleystosendə Azərbaycanın iqlimi.

Söhrabi M.M. – Təbriz şəhəri və ətraf ərazilərin seysmik təsirlərə dayanaqlığının qiymətləndirilməsi.

Landşaftşünaslıq

Rüstəmov Q.İ., İsayev A.N. – Aqrolandşaftların müasir geokimyəvi transformasiya xüsusiyyətləri (Türyancay hövzəsinin timsalında).

İbrahimov T.O. – Şahdağ Milli Parkinin landşaftı.

Amanova Ş.S. – Düzən meşə landşaftlarının dinamikası və onların optimallaşdırılması.

İsmayılova L.A. – Böyük Qafqazin cənub yamacı torpaqlarının antropogen yükə həssaslığının landşaft planlaşdırılması məqsədilə qiymətləndirilməsi.

Məmmədova C.S. – Sel ocaqlarinda landşaftlarin transformasiyasi (Böyük Qafqazın cənub yamacı timsalında).

Salukadze E.D., Çaladze T.T. – Təbii və antropogen amillərin Gürcüstanın dağlıq regionlarının ekoloji şəraitinə təsiri.

İqlimşünaslıq

T.İ.Süleymanov, Səfərov S.H., Ramazanov R.H. – Gəncə-Qazax zonasinda buludluğun ümumi miqdarının çoxillik dəyişmə tendensiyasının qiymətləndirilməsi.

Hidrologiya

Atutova N.A., Filenko R.A. – Su hövzələrinin üçqat qovuşduğu ərazilər planetin unikal hidroqrafik nöqtələri kimi.

Torpaq coğrafiyası

Quliyev İ.Ə. – Qafqaz, Karpat Və Tyan-Şanın qonur dağ-meşə torpaqlarının morfogenetik xüsusiyyətlərinin müqayisəli səciyyəsi.
Məmmədov M.Ə. – Zeytun plantasiyalari altinda olan boz-qonur torpaqlarin fiziki və kimyəvi xassələri

İqtisadi coğrafiya

Bədəlov E.S. – Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda iqtisadi-sosial bazanın tənzimlənməsi istiqamətləri.
Cavadov V.N. – Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonunda hündürlük qurşaqları üzrə taxılçılığın ərazi təşkili.
Makanova A.U. – Təbii-təsərrüfat sistemlərinin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin xəritələşdirilməsi və demoqrafik prinsiplərin işlənib hazirlanmasinin qiymətləndirilməsi.

Əhali coğrafiyası

Əyyubov N.H., Paşayeva N.B. – Şəki–Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu şəhərlərinin inkişaf xüsusiyyəti və onların tənzimlənməsi.
Niftiyev F.Q. – Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda səhiyyə müəssisələrinin ərazi təşkili və onlarda göstərilən xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi.
Tokmaqambetova R.Y. – Əhali məskunlaşmasının Almata vilayətinin təbii-təsərrüfat sistemlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi.

Ekocoğrafiya

Xəlilov M.Y. – Qanix-Əyriçay vadisi meşə örtüyünün müasir vəziyyəti.
Əliyev Ə.A. – Samur-Dəvəçi ovalığının rekreasiya potensialı və ondan istifadənin ekocoğrafi problemləri.
Həsənli F.A., Əsgərova M.M. – Təbii sərvətlərdən istifadənin ekoloji problemləri və onlarin mühafizəsi.

Xəzər dənizi

Allahverdiyev Z.S., Əhmədov N.İ., Ağarzayeva B.A. – Qlobal iqlim dəyişmələri dövründə 
Bakı buxtasının hidrometeoroloji şəraiti.

Coğrafi təhsil

Alxasov O.K., Seyfullayeva N.S. – Coğrafiya kurikulumunda məzmun standartlarının bilik və fəaliyyət xətləri baxımından təhlili.

Coğrafiya tarixi

Haqverdiyev H.T., İsmayılova T.H., Ağazadə A.H. – Azərbaycanın ilk meteoroloq-sinoptiki Ə.A.Mədətzadənin elmi-metodiki töhfələri haqqında.

Maraqlı elmi məlumatlar

Bayramov A.A., Həşimov E.Q., Əmənov R.R. – CİS texnologiyaları əsasında ərazinin görünməyən obyektlərinin aşkar edilməsi.
Məmmədov N.G. – Cəlilabad coğrafi adının etimologiyası haqqında.

Nəzər nöqtəsi

Xəlilov H.A. – Azərbaycanın relyefinin geodriftogenal konsepsiya mövqeyindən orotektonik səciyyəsi.