Coğrafiya və təbii resurslar

ŞAHDAĞ MİLLİ PARKININ  LANDŞAFTI

T.O.İbrahimov

Bakı Dövlət Universiteti

AZ 1148, akad. Z.Xəlilov küç., 23

Xülasə. Məqalə Şahdağ Milli Parkı landşaftlarının tədqiqinə həsr olunmuşdur. Şahdağ Milli Parkının tutduğu sahə əsasən Böyük Qafqazın şimal-şərq, cənub-şərq və qismən də cənub yamaclarının bir hissəsini əhatə etməklə dağlıq ərazidə yerləşir. Bununla əlaqədar olaraq milli parkın landşaftlarının diferensiasiyasında yüksəklik qurşaqlığı mühüm rol oynayır. Ərazi tipoloji cəhətdən əsasən dağlıq sinfinə aid olmaqla 5 landşaft tipinə ayrılmış və yekun olaraq Şahdağ Milli Parkının landşaft xəritəsi tərtib olunmuşdur.

ƏDƏBİYYAT

 1. Алиев Г.А. Почвы Большого Кавказа (в пре­делах Азерб. ССР). Изд. «Элм», Б., 1978.
 2. Budaqov B.Ə. Azərbaycanın müasir və qədim buz­laşması, B., 1965.
 3. Будагов Б.А. Геоморфология южного склона Большого Кавказа. Б., «Элм», 1969.
 4. Əliyev H.Ə., Həsənov X.H. «Təbiətin keşiyində» Maarif nəşr, Bakı, 1993.
 5. İbrahimov T.O. «Azərbaycanın milli parkları» B., 2015, 380 s.
 6. İbrahimov T.O. «Azərbaycanın qoruqları» B., 2015, 180 s.
 7. Керемов Н.К. Основные типы структуры высотной зональности ландшафтов Большого Кавказа (в пред. Азерб. ССР).
 8. Климат Азербайджана (под ред. А.А.Матад­заде и Э.М.Шихлинского) Изд. АН Азерб. ССР, Б., 1968.
 9. Müseyibov M.A. və başqaları «Azərbaycan SSR-in landşaft xəritəsi (1:600 000) SSRİ Nazirlər Soveti yanında Baş geodeziya və kartoqrafiya idarəsi», Moskva, 1975.
 10. Омарова Х.И. «Ландшафты южного склона Главного Кавказского хребта. Вопросы геоморфологии и ландшафтоведения Азербайджа­на». Изд. «Элм», 1966.
 11. Труды заповедников Азербайджана. Вып. 3, 1967.
 12. Заповедники Кавказа – Изд.-во «Мысль», Москва, 1990.
 13. Ширинов Н.Ш., Ализаде Э.К., Алиев А.С. Морфоструктурные особенности района Исмаил­лин­ского землятресения Азербайджанской ССР. Изв. АН Азерб. ССР., Сер. Наук о Земле, 1982, №5.
 14. Шихлинский Э.М. Тепловой баланс Азерб. ССР, «Элм», Б., 1969.

Məqaləni yüklə