Coğrafiya və təbii resurslar

QUSARÇAY-QUDYALÇAY HÖVZƏLƏRİNDƏ LANDŞAFT DİFERENSİASİYASININ ÇAY AXIMINA TƏSİRİ

G.C.Abduraxmanova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

AZ 1000, Bakı ş., Üzeyir Hacıbəyov küç. 68

Xülasə. Çay landşaftın mühüm komponentidir. Fiziki-coğrafi amillər dəyişdikcə çay şəbəkəsinin morfo­metrik göstəriciləri və axım rejimi də dəyişir. Landşaftların diferensiasiyası da bu prosesdə öz təsi­rini göstərir. Çünki landşaft bütün coğrafi elementlərin qarşılıqlı təsirinin məcmusudur.

Tədqiqat zamanı landşaft xəritələrindən, müasir coğrafiya informasiya sistemlərinin məlumatla­rından istifadə olunmuşdur. Q=f(H) əlaqəsinə əsasən müxtəlif landşaft tiplərində axım kəmiyyəti hesablanmış və faktiki kəmiyyətlərlə müqayisə edilmişdir. Ərazi çaylarına landşaftın təsirini qiy­mətləndirilmə zamanı Qusarçay-Qudyalçay hövzələrinin relyef, iqlim və torpaq-bitki örtüyü araş­dı­rılmış, bu göstəricilərin çayların axım rejiminə təsiri təhlil edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Abduyev M.A. Azərbaycanın dağ çaylarının hidrokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi və su ilə təmi­natın ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi. coğ. e. d-ru elmi dər. a. üçün dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013, 42 s.
  2. İmanov F.Ə., Verdiyev R.H. Şərqi Azərbay­can çaylarının su ehtiyatları. Bakı, 2012, 183 s.
  3. Mehdiyeva B.Q. – Kosmik təsvirlər əsasında Xaçmaz rayonunun Qusarçay-Qudyalçay hövzəsinin torpaq-bitki obyektlərinin xəritələşdirilməsi / Azərbay­can Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri. – Bakı, 2017, s. 26-31.
  4. Mikayılov A.A, Rüstəmov Q.İ, Rüstəmova A.M, Həsənəliyeva L.H. Böyük Qafqazın şimal-şərq ya­macındakı landşaft komplekslərinin ekogeokimyəvi xü­susiyyətləri / Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. – Bakı, 2013, №4, s. 152-159
  5. Rüstəmov S.H. Azərbaycan SSR-in çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri. Bakı, Elm, 1960, 196 s.
  6. Асташин А.Е., Самойлов А.В., Бадьин М.М., Рыжов Е.В., Ландшафтная дифференциация территории бассейна реки кудьма нижегородской области, нижегородский государственный педаго­гический университет имени Козьмы Минина, №10 (41), 2015 г, 121-126 с.
  7. Климат Азербайджана (Под ред. Мадатзаде А.А., Шихлинского Э.М). Баку, Изд-во АН Аз.ССР, 1968 г, 340 с.
  8. Мулендеева А.В., Караганова Н.Г., Нико­но­рова И.В. , Ландшафтная дифференциация бе­ре­го­вой зоны малых рек г. Чебоксары (на примере рек чебоксарка и кукшум), ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», №3,  2014 г, 789 с.
  9. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М., Водный ба­ланс Азербайджанской ССР / Баку, Ėлм, 1978 г, 109 с.
  10. Ting Zhoua, Jianguo Wub,c, Shaolin Penga, Assessing the effects of landscape pattern on river water quality at multiple scales: A case study of the Dongjiang River watershed, China, Elsevier Ltd. , Ecological In­di­cators 23 (2012) 166–175.

Məqaləni yüklə