Coğrafiya və təbii resurslar

QUBA-XAÇMAZ İQTİSADİ RAYONUNDA HÜNDÜRLÜK QURŞAQLARI ÜZRƏ BİTKİÇİLİYİN ƏRAZİ TƏŞKİLİ

V.N.Cavadov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Bitkiçilik respublikamızda tarixən becərilən ənənəvi sahələrdəndir. Əkinçiliyin bu sahəsi ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına olan təlabatının ödənilməsində böyük əhəmiyyət daşımasını nəzərə alaraq təqdim olunan məqalədə qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələr səmərəli həll olunmuşdur.  Mə­qalədə ilk dəfə olaraq Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna aid olan hər bir bölgədə bitkiçiliyin hündür­lük qurşaqları üzrə ərazi təşkili öyrənilmiş və perspektivdə onun daha yaxşı inkişaf etdirilməsi üçün müafiq tövsiyələr verilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqti­sadi inkişafı. Dövlət Proqramı (2009-2013-cü illər). Ba­kı – 2010. 436 səh.
  2. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, ARDSK-nin mate­rialları. Bakı- 2015, 674 səh.
  3. Səfa Səkin “Genel coğrafiya”. İstanbul-2001, 245 səh.
  4. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2010-2014-cü il materialları.
  5. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən rayonları icra hakimiyyətlərinin kənd təsərrüfatı şöbələrinin 2013-cü il məlumatları.

Məqaləni yüklə