Coğrafiya və təbii resurslar

2022, №2

İQLİM

R.N.Mahmudov, F.S.Dadaşova, Z.R.Rasulov – Şahdağ yüksək dağlıq ərazisinin meteoroloji şəraitinin təhlili

S.H.Səfərov, İ.V.Əhlimanova, E.S.Səfərov – Reanaliz məlumatlarına əsasən 1991-2020-ci illərdə Şuşa şəhərinin temperatur və atmosfer yağıntıları rejiminin tədqiqi

C.S.Hüseynov – İqlim dəyişmələrinin Abşeron yarımadasının yağıntı rejiminə təsirinin qiymətləndirilməsi

HİDROLOGİYA

İ.A.Əyyubov – Şirvan çaylarının qış axımlarından səmərəli istifadə məsələləri

GEOMORFOLOGİYA

R.S.Abdullayev, S.N.Abuşova – Qarabağ və ətraf ərazilərin relyefinin dövrü təkamülü

TORPAQ COĞRAFİYASI

E.E.Məmmədov, F.M.Feyziyev, A.İ.İsmayılov, M.P.Babayev – Torpağın fiziki, kimyəvi və bioloji göstəricilərinin görünən və yaxın-infraqırmızı dalğauzunluğu diapazonunda spektral analizi: müasir imkanlar və perspektivlər

Ü.N.İsgəndərova – Naxçıvan MR-də boz torpaqların coğrafi yayılma xüsusiyyətləri və ekoloji problemlərinin tədqiqi

LANDŞAFTŞÜNASLIQ

L.H.Həsənəliyeva – Arazboyu düzənliklərdə əhali məskunlaşmasının landşafta təsirinin tədqiqi

Ş.S.Amanova – Şəhər landşaftının antropogen dinamikası və inkişaf tendensiyaları

İNSAN COĞRAFİYASI

Z.N.Eminov, T.Ş.Bayramov – Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda miqrasiyanın təsərrüfatın inkişaf indeksinə və ərazinin cəlbediciliyinə görə qiymətləndirilməsi

M.R.Babayev, N.V.Əliyeva – Davamlı iqtisadi inkişafda: “dekaplinq səmərəliliyi” indeksi

EKOCOĞRAFİYA

Ə.A.Əliyev – Sumqayıt şəhəri və ona bitişik ərazilərin ekoloji  vəziyyətinə avtonəqliyyat vasitələri səs-küyünün təsiri

COĞRAFİ TƏHSİL

F.A.Məmmədova – Coğrafiya dərslərində səbəb-nəticə əlaqələrinə aid bilik və bacarıqların mənimsənilməsi yolları (təbiət məzmun xətti üzrə)