Coğrafiya və təbii resurslar

2017, №1

Geomorfologiya

Tanrıverdiyev X.K., Qasımov C.Y. – Şərqi Kür depressiyasının ekogeomorfoloji şəraitinə təsir edən morfometrik amillərin təhlili

Tarixazər S.Ə., Cəbrayılova Y.T. – Ekogeomorfoloji risklərin müəyyən edilməsi və klassifikasiyasının bəzi məsələləri

Ələkbərova S.O., Məmmədov S.Q., Həmidova Z.Ə., İsmayılova L.A. – Selli çay hövzələrində əhali məskunlaşmasına sel təhlükəsi təsirinin qiymətləndirilməsi (Kişçay-Dəmiraparançay hövzələrinin timsalında)

Səfərov A.S., Məmmədova T.A. – Cənub-Şərqi Şirvan düzənliyi və ətraf ərazilərin morfostrukturlarının əsas xüsusiyyətləri

Fətəliyev R.Ə., Tağıyeva Y.N., Əliyev A.İ. – Geoloji  və arxeoloji xronologiyaların müqayisəli təhlili haqqında

Landşaftşünaslıq

Rüstəmov Q.İ., İsayev A.N. – Şirvan düzü aqrolandşaftlarının geokimyəvi şəraitinin insan sağlamlığına təsiri və onların  yaxşılaşdırılması yolları

Xudeynatova Ə.Q. – Şirvan düzü gətirmə konusları və konuslararası çökəklikləri  landşaftlarının diferensiasiya xüsusiyyətləri

Hidrologiya

Mustafabəyli H.L.,  Rəhimov Y.R. – Şin və Kiş çayları hövzələrində təhlükəli sel hadisələrinin (03.07.2016-cı ildə) yaranma səbəbləri

Ənsərova A.H. – Su anbarları ekosistemlərinin fitobakterioplanktonun vegetasiya xüsusiyyətləri

Torpaq coğrafiyası

Quliyev İ.Ə., Yaqubov Q.Ş. – Ceyrançöl massivinin cənub-qərb Küryanı düzənliyi torpaqlarının təsərrüfat əhəmiyyəti

Ekocoğrafiya

Eyyubova Z.İ. –  Kiçik Qafqazin şimal-şərq yamacı texnogen landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri (Daşkəsən və Gədəbəy rayonları timsalında)

Məlikov A.Ə. – Lənkəran təbii vilayətində çay hövzələrinin ekocoğrafi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

İmamverdiyev N.S. – Abşeron iqtisadi rayonunda külək elektrik stansiyalarının qurulması üçün əlverişli yer seçimi

Əmrahov E.Ə. – Günəş elektrik stansiyalarının qurulması üçün əlverişli yer seçimində coğrafi informasiya sistemlərinin (CİS) tətbiqi

İnsan coğrafiyası

Əyyubov N.H. – Azərbaycan Respublikasının qlobal sosial-iqtisadi-siyasi dəyişmələrə uyğunlaşmasının bəzi iqtisadi-coğrafi məsələləri

İsmayılova E.Ə. – Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunun mədəni turizm imkanları

Xəzər dənizi

Əliyev Ə.S., Mirzəyev F.Ə. – Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda külək-dalğa rejiminin gəmilərin hərəkətinə təsirinin qiymətləndirilməsi

Həsənli L.A. – Xəzər dənizinin Azərbaycan sahil zonasında meteoroloji parametrlərin müqayisəli analizi

Kartoqrafiya

Qocamanov M.H., İsmayılov Ə.İ. – Transmilli kommunikasiya layihələrinin geodeziya təminatına qoyulan dəqiqlik tələbləri

Toponimika

Bəndəliyev V.N. – Dağliq Şirvan ərazisində fiziki-coğrafi amillərin mikrotoponimlərin yaranmasinda rolu

Metodika

İsmayılov A.İ., İsmətova X.R., Abdullayev X.İ., Ərşad Yaşar – Multispektral kosmik təsvirlərin emalı əsasında şorlaşmış torpaqların müəyyən edilməsi üçün müxtəlif indekslərin hesablanması