Coğrafiya və təbii resurslar

XƏZƏR DƏNİZİNİN QƏRB SAHİLLƏRİ RELYEFİNİN MORFOGENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ DİNAMİKASI (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİNDƏ)

V.Ə.Quluzadə, R.S.Abdullayev, T.B.Bayramov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143 Bakı ş., Hüseyn Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan Respublikası daxilində Xəzərin qərb sahillərində şimaldan iqlimin, geo­loji quruluşun və onun inkişaf dinamikasının müxtəlifliyinin, strukturları təşkil edən süxurların lito­loji tərkibinin və tektonik rejimin müasir relyefin morfogenez xüsusiyyətləri ilə əlaqəsinin qanuna­uyğunluqları tədqiq edilmişdir. Aydın olmuşdur ki, bütün dördüncü dövr ərzində sahillərin dinamik inkişafında əsas aparıcı amillər – Qərbi Xəzər köndələn tektonik pozulması və yeni tektonik hərəkət­lər olmuşdur ki, bunlarda sualtı yamacın və sahilyanı qurunun relyefinin ekzomorfogenez element­lərinin formalaşmasında xüsusi rol oynamışdır.

ƏDƏBİYYAT

 1. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafi­yası 1996, Bakı – Elm, səh. 187-226.
 2. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafi­yası. 2000 Bakı-Elm, s.198-221.
 3. Müseyibov M.A., Quliyev R.Y. 1974– Azərbay­can respublikasının geomorfologiyası. ADU nəşri, Bakı, s.38-139.
 4. Mikayılov A.A. 1978– Qusar maili düzənliyinin geomorfologiyası. “Elm” nəşriyyatı. Bakı, s.76.
 5. Şirinov N.Ş., Vəliyev X.Ə., Əliyev Y.Q. 1998 – Xəzərin, onun sahillərinin təbiəti və ekologiyası. Bakı, səh.40-176.
 6. Антонов Б.А. 1949– К геоморфологии берего­вой полосы Самур-Дeвeчинского побережья Кас­пийского моря. Доклады АН Aзерб.ССР том V, №3, , стр.103-107.
 7. Антонов Б.А. 1971 – Геоморфология и вопро­сы новейшей тектоники юго-восточной части Мало­го Кавказа Изд-во «Элм», Баку, стр.134-149.
 8. Будагов Б.А. 1973 – Геоморфология и новей­шая тектоника Юго-Восточного Кавказа. Изд. «Элм», Баку, стр.156-219.
 9. Ширинов Н.Ш. 1959 – Морфология и некото­рые вопросы динамики современных берегов Апше­ронского полуострова. «Известия» НАН Азерб. ССР, сер.геолого-геогр.наук, №6 стр.143-153.
 10. Ширинов Н.Ш., Мехтиев Н.Н. 1960 – Некото­рые вопросы геоморфологии и динамики Азербай­джанских берегов Каспийского моря. Тр. Географи­ческий Обшества, Азерб.ССР, стр.309-329.
 11. Ширинов Н.Ш. 1965 – Геоморфология Апше­ронской нефтеносной области. Изд-во АН Азерб. ССР. Баку, стр. 31-163.
 12. Ширинов Н.Ш. 1973 – Геоморфологическое строение Кура – Араксинской депрессии. Изд-во «Элм», Баку, стр. 6-52.

Məqaləni yüklə