Coğrafiya və təbii resurslar

XƏZƏR DƏNİZİNİN CƏNUB-QƏRB SAHİLLƏRİNİN (PİRSAAT-ASTARAÇAY ARASI)  MÜASİR LANDŞAFTLARININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ VƏ REKONSTRUKSİYASI

M.C.İsmayılov, E.Ş.Məmmədbəyov, M.İ.Yunusov, M.A.Nadirov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalə Xəzər dənizinin cənub-qərb sahillərinin (Pirsaat-Astaraçay arası) müasir landşaftlarının ekoloji vəziyyəti və onların rekonstruksiyası məsələlərinə həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə tədqiq olunan ərazinin müasir landşaftlarının ekoloji cəhətdən yaxşılaşdırılması və rekonstruksiyası isti­qamətində ayrı-ayrı landşaft tipləri və onların növləri daxilində təbii strukturun antropogen pozul­maları müəyyən olunmuşdur. İlk dəfə olaraq ərazidə struktur-genetik elementlərin dəyişilmə dərə­cəsi nəzərə alınaraq onlar ekoloji vəziyyətinə görə qruplaşdırılmış, Arc GİS proqramı əsasında iri­miqyaslı (1:100 000) xəritə tərtib olunmuşdur.

ƏDƏBİYYAT

  1. А.Г.Исаченко. Экологический потенциал ланд­шафта, расселения, хозяйственная освоен­ность тер­ритории. География в школе, 2001, №3, с.3-11.
  2. А.Г.Исаченко. Оптимизация природной среды. Москва, “Мысл”,1980.264 с.
  3. В.С.Жекулин. Истoрическая география ланд­щафтов. Новгород.1972.- 228 с.
  4. В.В.Рюумин. Динамика зволюциии южно­си­бирских геосистем. Новосибирск: Наука, 1988,-137 с
  5. Л.К.Казаков Ландщафтоведение с основа­ми ландшафтного планирования. Москва, “Ака­демия 2008-336с.
  6. В.А.Низовцев. К теории антропогенного ланд­щафтогенеза. География и природные ре­сурсы.-2010.-№2-с.5-10.
  7. М.Д.Исмаилов. Динамика низинно-лес­ных ландщафтов Шолларской и Ленкоранской равнин и пути их рационольного использо­вания. Авторефе­рат дис. канд. геогр. наук. Баку,1990-21с.
  8. И.С.Сафаров Субтропические леса Талы­ша. Баку, ” Элм”, 1979.
  9. Q.М.Məmmədov. Azərbaycanın torpaq ehtiyatla­rından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı, ” Elm” 2007.-856 s.
  10. Q.М.Məmmədov, Mahmud Xəlilov. Azərbaycan meşələri. Bakı, “Elm”, 2001.

Məqaləni yüklə