Coğrafiya və təbii resurslar

XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA KÜLƏK-DALĞA REJİMİNİN GƏMİLƏRİN HƏRƏKƏTİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Ə.S.Əliyev, F.Ə.Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası,

Az 1000, Bakı ş., Z. Əliyeva 18,

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Xəzərin Abşeron dəniz rayonunun külək və dalğa rejimləri çoxillik məlumatlar əsa­sında araşdırılır. Bu dəniz ərazisində istismar edilən Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC-nin müxtəliftəminatlı və tonajlı gəmiləri üçün külək – dalğanın birgə təsiri nəticəsində sürət itkiləri he­sablanmışdır.

ƏDƏBİYYAT

  1. Əliyev Ə.S. Gəmi sürücülüyü hidrometeorolo­giyası. Bakı, Elm, 2007, 337 s.
  2. Əliyev Ə.S., Şirinzadə A.Ə., Yusuflu F.X. Xə­zər dənizinin Azərbaycan sektorunda əsas hidrofiziki xarakteristikaların dəyişkənliyi. Azərbaycan Milli Aero­kosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2009, № 4, s. 29 – 34.
  3. Алиев А.С., Мирзоев Ф.А., Юсуфлу Ф.Х. Динамика океанологических параметров воды Ап­шеронского морского района Каспийского моря Метеорология и Гидрология, 2014, № 1, 80 – 84 с.
  4. Васильев К.П. Наивыгоднейшие пути пла­вания судов в морях и океанах в зависимости от за­данных гидрометеорологических условий Тр. ГМЦ СССР, 1972, вып. 97.
  5. Гидрометеорология и гидрохимия морей. Том 6, Каспийское море, СПб Гидрометеоиздат, 1992, 360 с.
  6. Кошинский С.Д. Режимные характеристики сильных ветров на морях Советского Союза Ч.1., Каспиского моря, Л., 1975.

Məqaləni yüklə